Gezondheidsongelijkheid treft iedereen die zich lager op de sociale ladder bevindt dan de ‘hoogste’ groep. Daarbij wordt doorgaans afgegaan op opleidingsniveau en inkomen. Twee factoren die verband houden met elkaar.

Alle doelgroepen die gezondheidsachterstand opliepen door sociale risico’s komen daarom in aanmerking voor extra aandacht. Laaggeschooldheid, werkloosheid, echtscheidingen en eenoudergezinnen of zelfs gezinnen met één inkomen zijn bijvoorbeeld al risico’s die invloed hebben op gezondheid en dus min of meer de sociale kwetsbaarheid aangeven. Vooral doordat de risico’s vaak samenhangen en elkaar versterken.

Mensen in armoede

Iets meer dan 1 op de 10 Vlamingen moest in 2012 zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Volgens de uitgebreidere EU-indicator leeft 16% van de Vlamingen in armoederisico. Het inkomen hangt sterk samen met het opleidingsniveau. Armoede verwijst naar een meervoudige achterstelling op alle levensdomeinen zoals huisvesting, opleiding, werk, participatie, energie en cultuur.

Specifieke aandacht is nodig voor gezinnen en (jonge) kinderen die in armoede geboren worden. Het aandeel kinderen dat in armoede geboren wordt, stijgt snel tot meer dan 10% in 2013.

Etnisch culturele minderheden

1 op 6 Vlamingen is van vreemde herkomst. Bij kinderen van 0 tot 5 jaar is dit aantal zelfs 1 op 3. De aanwezige superdiversiteit in cultuur, integratieniveau, verblijfsstatuut, nationaliteit en religie maakt het bereiken van deze doelgroepen met de gebruikelijke communicatiekanalen en partnerschappen extra moeilijk.

Het armoederisico loopt bij etnisch culturele minderheden op tot meer dan 50% en neemt nog toe in de huidige economische context, waardoor ook de gezondheidsongelijkheid stijgt. Binnen de verschillende etniciteiten is een grote diversiteit in gezondheidsgedrag en gezondheidsmogelijkheden. Het is daarom eerder aangewezen om diversiteitsgevoelige en interculturele methodieken en communicatie te ontwikkelen, waarmee je ook de kans op stereotyperingen of zeker op stigmatisering kan vermijden.