Fit in je Hoofd-carrousel

Lokale besturen die iets willen doen met geestelijke gezondheid kunnen voortaan ook terecht bij Fit in je Hoofd. Speciaal voor hen werd de Fit in je Hoofd-Carrousel ontworpen. Op die manier kan een lokaal bestuur laagdrempelige activiteiten rond mentaal welbevinden organiseren.

De Fit in je Hoofd-Carrousel is een onderdeel van de publiekscampagne ‘Fit in je Hoofd, Goed in je Vel’ . Centraal in die campagne staat de website www.fitinjehoofd.be, gericht naar volwassenen (+ 16) die hun mentale veerkracht willen versterken.

De Fit in je Hoofd-Carrousel bestaat uit laagdrempelige activiteiten zoals een infoavond, beweegactiviteit, toneelstuk en workshops. Uitstekende tools voor een lokaal bestuur om de mentale veerkracht van haar inwoners mee te verhogen. De activiteiten passen telkens onder één van de 10 positieve stappen om je goed in je vel te voelen.

Aan de slag?

Doorloop de 5 stappen van het stappenplan en neem contact op met het Logo uit je regio.

Stap 1: engagement van de gemeente

Het Logo, Lokaal Gezondheids-Overleg in jouw buurt, maakt het lokale bestuur warm om deel te nemen aan dit project. 

Wat houdt stap 1 in?

 • Voorstelling van de Fit in je Hoofd Carrousel bij het lokaal bestuur (door het Logo).
 • Goedkeuren en formaliseren van het engagement door het lokaal bestuur.
 • Er wordt een projectcoördinator (= de Carrousel-trekker) geselecteerd.

Ondersteunende materialen

 • Fiche 1: de 10 stappen van Fit in je Hoofd.  (Hier vind je de 10 stappen van ‘Fit in je Hoofd, Goed in je vel’-campagne, die ook voor de Carrousel de basis vormen.)
 • Fiche 2: Het belang van geestelijke gezondheidsbevordering in de gemeente
 • Fiche 3: De Fit in je Hoofd Carrousel-trekker (Hier worden de mogelijke taken van de trekker opgesomd.)
 • Factsheet

Stap 2: het fit in je hoofd carrousel-netwerk

De aangestelde Carrousel-trekker kan het project natuurlijk niet in zijn eentje uitvoeren. Daarom is het belangrijk om een netwerk op te richten van verschillende partners die met geestelijke gezondheidsbevordering bezig zijn en zo verschillende expertise en hulpmiddelen kunnen aanreiken.

Wat houdt stap 2 in?

 • Alle mogelijke partners worden uitgenodigd voor het eerste overleg.
 • Het eerste overleg wordt gepland.
 • Er wordt een overzicht gemaakt van de inbreng en de hulpbronnen van de deelnemende partners.
 • Er wordt een overzicht gemaakt van vroegere en huidige initiatieven rond mentaal welbevinden en er wordt een nodenbevraging gedaan.
 • Een bekrachtiging van het project door het lokaal bestuur

Ondersteunende materialen

 • Fiche 4a: Voorbeelduitnodiging van de Fit in je Hoofd Carrousel (Deze uitnodiging kan je versturen naar alle mogelijke partners, om het eerste overleg bij te wonen).
 • Fiche 4b: Agenda 1e vergadering van het Fit in je Hoofd Carrousel-netwerk (Hier vind je de mogelijke agendapunten van het eerste overleg met de mogelijke partners).
 • Fiche 5a: Taken van het Fit in je Hoofd Carrousel-netwerk (Hier staan de taken van het netwerk beschreven, zo kunnen mogelijke partners beslissen of ze al dan niet meedoen).
 • Fiche 5b: ‘Zonder partners lukt het niet’.(Uitgebreidere informatie voor de trekker i.v.m. het uitbouwen van een netwerk).
 • Fiche 6: Initiatieven m.b.t. mentaal welbevinden (inventaris) (Hierin zijn een aantal richtvragen opgesomd die gebruikt kunnen worden om de initiatieven die er rond mentaal welbevinden al (geweest) zijn, in kaart te brengen . Zo kan er een inventaris gemaakt worden.)

Stap 3: het lokaal fit in je hoofd carrousel-plan

Op basis van de nodenbevraging, de inventaris van de bestaande initiatieven in de gemeente en de gestelde prioriteiten, wordt er een selectie gemaakt van de activiteiten die zullen plaatsvinden. 
Er wordt dan een concreet plan gemaakt om de activiteiten te kunnen laten doorgaan. 

Wat houdt stap 3 in?

 • De opmaak van een concreet activiteitenaanbod.
 • De opmaak van een plan voor de gemeente.
 • Er wordt een ontwerp gemaakt van de taakverdeling en bevoegdheden.

Ondersteunende materialen

 • Fiche 7: Inhoud van het Fit in je Hoofd Carrousel-plan: Dit plan is een werkdocument en houvast voor de trekker en partners. Het plan kan dus telkens worden aangevuld, besproken op de bijeenkomsten en gecommuniceerd naar de volledige werkgroep. Via opvolging van dit document is iedereen op de hoogte van de geplande activiteiten en weet elke partner wat van hem/haar verwacht wordt.

Stap 4: bekendmaking en uitvoering van de activiteiten

De activiteiten worden voorbereid, bekendgemaakt bij de inwoners en ten slotte uitgevoerd. 

Wat houdt stap 4 in?

 • Er wordt een plan van aanpak uitgewerkt per activiteit.
 • De activiteiten vinden plaats en worden opgevolgd.
 • Er gebeurt een evaluatie van de activiteiten.

Ondersteunende materialen

 • Fiche 8: Plan van aanpak per activiteit (Voor elke activiteit wordt er een plan van aanpak opgesteld om te activiteiten uit te voeren. In het plan staat informatie zoals de data, de organisatoren, de partners,…)
 • Fiche 9: Promoartikel (Voor de bekendmaking van de verschillende activiteiten kan je o.a. gebruik maken van dit artikel.)
 • Fiche 10: Introductie per activiteit (Deze inleiding per stap kan gegeven worden aan het begin van een activiteit door een schepen of ambtenaar van de gemeente.)
 • Fiche 11: Evaluatie deelnemers (De activiteiten dienen onmiddellijk nadat ze plaatsvonden, geëvalueerd te worden. Je kan dit formulier aan alle deelnemers geven op het einde van een activiteit.).
 • Fiche 12: Eindevaluatie Carrousel (De hele uitvoering, de organisatie en het gelopen proces kunnen aan de hand van dit formulier geëvalueerd worden.)

Stap 5: geestelijke gezondheidsbevordering in het beleid

Na de intensieve periode waarin allerlei Fit in je Hoofd-activiteiten werden georganiseerd, is het noodzakelijk om activiteiten in de reguliere werking te verankeren en mentaal welbevinden onder de aandacht te houden. 

Wat houdt stap 5 in?

 • De activiteiten worden geëvalueerd en bijgestuurd.
 • Verankering in het beleid.
 • Opvolging door de trekker.

Ondersteunende materialen

 • Fiche 13: Checklist mentaal welbevinden in het beleid (De trekker verstuurt de checklist naar alle partners van het netwerk na de laatste activiteit. Deze checklist geeft een overzicht van wat je als lokaal bestuur kan doen om geestelijke gezondheidsbevordering in het beleid te integreren.)
 • Fiche 14: Agenda van het terugkoppelingsmoment (Tijdens het terugkoppelingsmoment, 2 maanden na de laatste activiteit, kunnen deze agendapuntjes aan bod komen.)