In het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente werd het 3de duurzame ontwikkelingsdoel (SDG) ‘Goede gezondheid en welzijn’ maximaal verankerd en dit luidt als volgt: ‘Het lokaal zorgbestuur investeert in goede werkomstandigheden en in het welzijn van de medewerkers, in samenwerking met externe partners’. Na een versnelde invoering van telewerk (en de nodige uitdagingen) werd vanuit een dienstoverschrijdende samenwerking in 2020-2021 al een eerste project gerealiseerd, namelijk de ‘99-dingen challenge’. Daarin stond de uitdaging centraal om samen 99 dingen te doen die je wél kon ten tijde van corona, met de nadruk op bewegingsgerichte uitdagingen. In het huidige projectvoorstel gaat gemeente Haacht verder aan de slag om het aanbod laagdrempelig en met maximale betrokkenheid van de medewerkers verder uit te bouwen. En dat met een optimale mix van strategieën en acties in de thema’s voeding, beweging en mentaal welbevinden, zoals bijvoorbeeld wandelvergaderingen, initiatieven voor het stimuleren van wisselwerken tijdens onlinevergaderingen, en een communicatiecampagne over gezond telewerken.

Jury: “Ondanks een lagere score op innovatie, werden we gecharmeerd door het volledige spectrum aan strategieën dat naar voorgeschoven werd, de inzet op de hoge participatie en betrokkenheid, de samenwerking met een diverse groep interne en externe deskundigen en de hoge replicatiefactor dat het project vertoont. Dit kan een toonbeeld zijn voor andere kleinere organisaties over hoe aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering voor telewerkers.”

DH logo zwart

De Hoorn – de oude Stellabrouwerij in Leuven – werd herbestemd tot een innoverende ontmoetingsplek met 5 diensten (een workspace, meeting rooms, Bar & Resto, Events en Housing), waar de architectuur en het design members en bezoekers stimuleren om elkaar te ontmoeten en te inspireren. De Hoorn telt meer dan 40 bedrijven. Om na een intensieve covid-periode werknemers en leden terug te verbinden, wil De Hoorn met ‘De Hoorn Community 2022’ het inhoudelijke programma met activiteiten verder uitbreiden, inhoudelijk optimaliseren en verstevigen. Het programma bestaat uit inspiratie bieden (focus op mentaal welbevinden), een sport- en bewegingsaanbod (focus op fysieke gezondheid) en de inzet op fun en uitwisseling (focus op mentaal welbevinden).

Jury: “Het mooie programma, de inzet op verschillende strategieën, de inzet op ontmoetingen, de futureproof aanpak in een bovendien niet voor de hand liggende setting (coworkingspace) met een moeilijk bereik, maken dat dit project de kans krijgt om zijn voorstel uit te voeren.”

01 Kortrijk logo web ROOD pos

Stad Kortrijk ambieert als lokaal bestuur om ‘Beste Stad van Vlaanderen’ te worden. Eén van de 10 grote beleidsdoelstellingen legt ook op het vlak van bestuur de lat hoog: Kortrijk wil de best bestuurde stad van het land worden. En dat door in te zetten op een vernieuwend en modern personeelsbeleid. Anno 2019 heeft de stad samen met de sociale partners een telewerkbeleid uitgerold en wil ze de lijn van telewerken doortrekken door de nadruk te leggen op het fysiek en mentaal welzijn van de medewerkers. Ze willen daarvoor het telewerkbeleid maximaal stimuleren en structureel verankeren. In het ingediende project ‘Teleway of Work’ worden verschillende strategieën en acties op verschillende niveaus naar voor geschoven, zoals een bewegingscoach inschakelen, afspraken maken en werknemers sensibiliseren rond een goeie work-lifebalance …

Jury: “Stad Kortrijk zet in op verschillende niveaus van implementatie, bewandelt diverse preventiestrategieën en schuift duidelijk meetbare doelstellingen en een evaluatieplan naar voor. De integrale aanpak, de impact, het financieel engagement dat genomen wordt om na uitvoering verder in te zetten op gezondheidsbevordering en de link met werkbaar werk zorgen ervoor dat dit een project met potentieel kan zijn.”

RAFTIR t logo kl plus19mm cmyk

In de Tiense Suikerraffinaderij werden in het verleden vooral ad hoc initiatieven op het vlak van gezondheid en welzijn genomen. 2,5 jaar geleden startten ze met het onderbouwen en aanpakken van hun geïntegreerd welzijnsbeleid. Als onderdeel daarvan bouwden ze heel recent ook de introductie van telewerken uit. Met het project ‘EnergeTic’ wil de Tiense Suikerraffinaderij de noden en behoeften op het vlak van fysiek en mentaal welbevinden bij telewerkers structureel aanpakken. Daarvoor zetten ze in op 4 pijlers: vertrouwen, fysieke gezondheid, zelfzorg en verbondenheid. Ze willen dit project ook koppelen aan andere bestaande projecten, waaronder mobiliteit, re-integratie, arbeidsorganisatie … Enkele voorziene acties: workshops, zelfevaluatietesten, e-learnings, individuele en team challenges, gezondheidsprogramma voor werknemers, individuele coaching en diverse metingen (absenteïsmecijfers, gezondheidskompas …).

Jury: “De Tiense Suikerraffinaderij heeft de ambitie om via dit project bij te dragen aan een belangrijke cultuurverandering in een typische industriële omgeving, met hoofdzakelijk 50-plussers en arbeiders. De jury ziet hierin een voorbeeld voor heel wat andere gelijkaardige organisaties. En dat dankzij de brede en geïntegreerde aanpak met verschillende tools en deskundigen, de betrokkenheid van het sociaal overleg, de omslag naar zelfsturing en welzijn, de duidelijke en mooie projectopbouw, en het engagement van het voltallige directieteam.”

Happy humans

Happy Humans noemt zichzelf een strategische wellbeing partner en biedt een aanbod op het vlak van gezondheid en vitaliteit aan voor KMO’s. Hun programma ‘Healthy Humans’ vangt aan met een individuele nulmeting en wil de individuele score op 3 pijlers (fysiek, mentaal en sociaal welzijn) verhogen. Ze zullen een persoonlijk actieplan opstellen, dat vooral inzoomt op drijfveren en drempels. Met veel verschillende acties zullen ze op die drijfveren en drempels proberen in te spelen. Daarnaast zullen ze ook collectieve acties en gewoontes installeren om gezond en vitaal telewerken te ondersteunen. ‘Healthy Humans’ wordt uitgerold in 6 KMO’s.

Jury: “Een duidelijk en goed omschreven plan, betrokkenheid en samenbrengen van verschillende ondernemingen, mooie streefcijfers, een goede mix van acties, de individuele en collectieve aanpak, de aanpak via gedragsverandering en de onderbouwing van het voorgestelde programma … Daarmee overtuigde Happy Humans ons van het potentieel van hun project.”

Logo U Gent NL RGB 2400 kleur op wit

De tot nu toe opgezette acties vanuit de interne preventiedienst van Groep Gent (bestaande uit Stad Gent, OCMW Gent, Stedelijk Onderwijs Gent, Lokale Politiezone Gent, Culturele AGB’s, District 09 en Sogent) zijn hoofdzakelijk losstaande acties of tijdelijke campagnes. Er ontbreekt echter een overkoepelende aanpak en visie om de verschillende aspecten van werken en gezondheid te verankeren. Universiteit Gent wil haar expertise implementeren via een divers programma. Daarin stemt ze bestaande preventiemethodieken maximaal af op de telewerkers via cocreatie en draagvlak. Met ‘TeleContent’ wil de universiteit gezondheidswinst teweegbrengen bij de telewerkers van Groep Gent.

Jury: We verwachten een duidelijke impact op de gezondheid van de telewerkers bij Groep Gent. En dat dankzij de duidelijke link met het preventieplan, de reeds uitgevoerde bevraging, de inzet op cocreatie en draagvlak, de samenwerking tussen verschillende disciplines, het gebruik van bestaande preventiemethodieken en focusgesprekken, en het evaluatieplan. Het degelijk projectvoorstel op alle vlakken overtuigde de jury om dit project het nodige vertrouwen en ondersteuning te geven.”

KUL Healthy PNG24

KU Leuven lanceert dit najaar KU Leuven Healthy om het welzijn en de gezondheid van zijn studenten en personeelsleden te versterken. De diverse acties op het vlak van fysieke, mentale en sociale gezondheid moeten via dit kader beter op elkaar afgestemd worden. Om zo te komen tot een meer gestructureerde en efficiëntere samenwerking en communicatie. In dit project wil KU Leuven tegemoetkomen aan de noden en signalen vanuit de doctorandi en postdocs als grote risicogroep voor fysieke, maar vooral mentale gezondheidsproblemen. KU Leuven wil dit aanpakken door verschillende acties binnen verschillende strategieën naar voor te schuiven. Zo wil de universiteit de doelgroep motiveren om gebruik te maken van het bestaande aanbod voor KU Leuven-medewerkers. De hybride aanpak (met digitale en on campus-initiatieven) staat daarin centraal.

Jury: “Dit project heeft een duidelijke en gedetailleerde planning en schuift duidelijke linken met de nieuwe CAO telewerk en al uitgevoerde Tevredenheidsenquête naar voor. KU Leuven Healthy werkt met een mix van preventiemethodieken, aangevuld met een eigen en bestaand aanbod. De focus ligt op een groot bereik met (internationale) doctorandi en postdocs als duidelijke risicodoelgroep voor mentale problemen.”

Odisee wil – als open gemeenschap van studenten, onderwijs- en werkveldprofessionals – met dit project werknemers ondersteunen in de transitie naar hybride werken. Daarbij krijgt de werknemer meer regie om werk en privé aan te passen en op elkaar af te stemmen. De Hogeschool doet dat via job en team crafting, waarbij werknemers hun job aanpassen om hem beter te laten aansluiten op hun talenten en behoeften. En via off-job crafting, waarbij werknemers hun activiteiten buiten de werktijd proactief aanpassen om hun onvervulde behoeften op het werk te compenseren. Binnen het projectvoorstel wordt ook de kaart van micro-interventies getrokken, in plaats van intensieve training of coaching.

Jury: “Dit project is vernieuwend via de inzet op off-job crafting en toont een duidelijke kennis van gedragsveranderingstechnieken. Er wordt een laagdrempelig traject naar voor geschoven en het project is goed onderbouwd. Via een klankbordgroep en het betrekken van de vakbondsafgevaardigden wordt er zoveel mogelijk ingezet op een participatief traject. Odisee wil met dit project de theorie in de praktijk omzetten. Mits het maken van duidelijke links naar gezondheid, lijkt dit een veelbelovend project, waardoor het dus financiële ondersteuning verdient.”

Nieuw logo 2021

Officenter – aanbieder van gemeubelde kantoren, flexbureaus en coworkingspaces – besteedde al aandacht aan gezondheid en vitaliteit voor zijn klanten (KMO’s en eenmanszaken), maar wil met het project ‘Het nieuwe werken 3.0’ een versnelling hoger schakelen om het verschil te maken. Met een innovatief implementatieplan, verankerd in het welzijnsbeleid, wil Officenter inzetten op een beleid op maat van elke vestiging. Maar het wil ook informeren en sensibiliseren, en een digitaal coachingstraject aanbieden aan de meer dan 300 gehuisveste bedrijven op 8 locaties. Het eindproduct van dit project moet een draaiboek worden dat de andere 3 locaties, maar ook andere bedrijven, kan inspireren.

Jury: “Het voorbeeldig gebruik van diverse preventiestrategieën en -methodieken, de focus op kleine ondernemingen en éénmanszaken, de integratie van heel diverse thema’s, de lokale participatie, de monitoring, de evaluatie, rapporten en analyses ... Dat alles maakt dat de jury dit project een kans wil geven om in een niet voor de hand liggende setting de gezondheid van telewerkers te bevorderen. Uit dit project verwachten we duidelijke leerpunten te kunnen meenemen om gelijkaardige organisaties op weg te helpen.”

Aalst Logo Team Welzijn

Vanuit exitgesprekken met vertrekkende werknemers en een recente bevraging Telewerken, wil Stad Aalst inspelen op de noden van de telewerkers. Ze willen toegankelijke, laagdrempelige en verbindende acties implementeren bij deze groep telewerkers. En die in een volgende fase breed uitrollen om hen te begeleiden in de nieuwe hybride werkomstandigheden. Dat doen ze via een begeleidingsprogramma met workshops en een welzijnsweek, maar ook met tal van andere online en offline acties, zoals self-screening, e-learnings, challenges en coachings. Het centraliseren, aanbieden, monitoren en sensibiliseren gebeurt via een centraal platform. Tot slot wil Stad Aalst zorgen voor een cultuuromslag en motivatie via een beloningssysteem met healthcoins.

Jury: “De integrale aanpak, met inzet op verschillende thema’s en niveaus, en met aansluiting bij beleidsplannen getuigt van ambitie. Bovendien kiest Stad Aalst ervoor om gebruik te maken van healthcoins, wat voor een lokaal bestuur vernieuwend is. De jury koos ervoor om dit goed uitgewerkte project een duwtje in de rug te geven, zodat de voordelen van de uitvoering ervan verankerd en meegenomen kunnen worden naar de hele onderneming enerzijds, maar ook naar andere organisaties. ”

Logo Leieland – Lokaal Gezondheidsoverleg - trekt met dit project volledig de kaart van de KMO’s en wil een welzijnsoplossing bieden voor telewerkers.Daarmee wil het Logo tegemoetkomen aan hun noden, zoals het ontbreken van tijd en middelen voor een goed uitgebouwd welzijnsbeleid. Hiervoor zet ‘TeleWel’ in op een divers aanbod aan initiatieven, zoals een TeleWel-award, procesbegeleiding, noden- en behoeftepeiling, e-learnings, challenges, gezondheidscheques, coaching … Dit project wordt gezien als pilootproject en kan, na evaluatie en bijsturing, regionaal verankerd worden, maar eveneens opgeschaald worden.

Jury: “De ambities die dit project naar voor schuift, zoals het bereik, de aandacht voor kwetsbare telewerkers, het maatwerk, de mix aan thema’s, preventiestrategieën en -methodieken en de cocreatie, maakten de jury enthousiast om dit project te financieren. Ook de samenwerking met een aantal vaste, bestaande structuren, de verankering, de projectplanning en de mogelijke impact die TeleWel kan hebben, bevestigen die beslissing.”

Volvo Car Gent is een productie-afdeling van Volvo Cars, die zich toelegt op autoassemblage. ‘Health & Safety’ is één van de prioritaire doelstellingen, waardoor er een welzijnscultuur heerst waarbij elke medewerker gestimuleerd wordt om actief aan zijn/haar welzijn te werken. ‘Fit & Flex @ Volvo’ ligt in het verlengde van deze cultuur, waarbij Volvo Car Gent zijn telewerkers op meer continue basis bewust wil laten omgaan met hun eigen energielevels. Via een app willen ze bijdragen aan het preventief aanpakken van problemen die kunnen ontstaan in het energieverbruik en -herstel. Ze maken de vertaalslag eveneens op organisatieniveau, om op die manier aan veerkrachtige werknemers en teams te werken. Daarvoor creëert het bedrijf een platform met praktische tools waarmee iedereen aan de slag kan.

Jury: “Dit project legt een mooie wetenschappelijke onderbouwing voor, wordt ingebed in de bredere veiligheids- en welzijnsstrategie en focust op een specifiek doelpubliek met een hogere preventienood. Aangezien dit innovatieve project een paradigmashift kan betekenen in preventie door de bewustwording, opvolging en terugkoppeling van de eigen fysieke en mentale belasting, vond de jury het niet meer dan logisch dit project de nodige ondersteuning te geven.”

Brugge wil als lokaal bestuur zijn maatschappelijke voorbeeldrol vervullen en ook op het vlak van een gezondheidsbevorderende omgeving koploper zijn. Daarvoor ontwikkelen ze een gezondheidsscan, waarna een coachend begeleidingsprogramma over verschillende thema’s wordt opgemaakt. Met die coaching willen ze telewerkers betere gezondheidsvaardigheden aanleren. Op basis van de resultaten wordt een mix aan acties uitgewerkt en uitgerold naar de telewerkers. Met dit project wil OCMW Brugge een voorbeeldtraject uitstippelen voor lokale besturen.

Jury: “OCMW Brugge wil een brede waaier van thema’s en methodieken aanbieden. Ze schuiven duidelijke streefcijfers naar voor en houden rekening met verschillende kwetsbaarheden, waaronder e-inclusie. Er wordt aandacht gegeven aan interne deskundigheidsopbouw en een borgingsplan. Bovendien kan het project gerepliceerd worden in middelgrote steden. Kortom, door goeie scores op alle criteria, was er geen twijfel om dit project het nodige duwtje in de rug te geven.”

VVSG – Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten – wil als ledenorganisatie van de lokale besturen hen ondersteunen in de overstap naar hybride werken. En dat met het oog op welzijn, duurzame inzetbaarheid en werkbaar werk. Binnen ‘Telebuddies in het gemeentehuis’ richten ze telewerkplekken in het gemeentehuis in, waar naast de werknemers van het lokaal bestuur, ook de VVSG-medewerkers én lokale burgers terecht kunnen.

Jury: “De inzet op lerende netwerken, de nabijheid en de erg diverse doelgroep zijn enkele sterktes die in dit project naar voor geschoven kunnen worden. Het is een rijk project, waarbij al plannen gemaakt zijn voor ervaringsdeling en er ook rekening gehouden wordt met maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Lokale besturen kunnen rekenen op begeleiding op maat. Kortom, door deze interessante invalshoek en het inspelen op diverse noden, werd beslist om dit project de nodige ondersteuning te geven.”