Welke tool/Welk instrument kun je gebruiken in welke stap?

Gezond Leven vertaalde de kwaliteitscirkel van Deming (plan-do-check-act) voor Gezonde Gemeente naar een 7-stappenplan. De beschrijving en inhoud van deze stappen kun je nalezen op de Gezonde Gemeente. Het Logo uit jouw regio kan jou ondersteunen bij het gebruik van dit stappenplan.

Vele lokale processen die relevant zijn voor een gezonde publieke ruimte doorlopen deze cirkel. Denk maar aan een lokaal mobiliteitsbeleid of ruimtelijkeordeningsbeleid. Het onderstaande overzicht kan je een inzicht geven in hoe je de tools op deze website kunt inpassen in lopende lokale processen.

Een voorbeeld:

Als je in de oriëntatiefase van je mobiliteitsbeleid zit, en je wilt de bestaande toestand beschrijven, dan kunnen de indicator gezondheid en mobiliteit en de walkability-scoretool je daar zeker bij helpen.

Wil je graag jouw tool toevoegen aan het onderstaande stappenplan? Neem dan contact op met Gezond Leven.

Stap 1 – Creëer draagvlak

Het eerste wat je te doen staat, is een draagvlak voor je ideeën creëren. Met de steun van het maatschappelijke niveau (burgers), het politieke niveau (schepenen en burgemeester) en het ambtelijke niveau (ambtenaren) kun je écht een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uitbouwen. 

Concrete tips

  • Schrijf een nota aan het schepencollege 


    • Overtuig hen met cijfers en andere ‘advocacy’-materialen die we aanreiken bij tools.
    • Ga na welke engagementen jullie aangaan binnen het gemeentelijk mobiliteitsplan, het meerjarenplan, het burgemeestersconvenant en Gezonde Gemeente. 
  • Agendeer het thema op je lokale welzijns- of gezondheidsraad of een ander relevant overleg.
  • Neem contact op met je Logo voor ondersteuning!

Tools

De onderstaande tools bevatten cijfers, inzichten en informatie over gezondheid in de publieke ruimte. Je kunt deze instrumenten gebruiken om een groter draagvlak te creëren.

Stap 2 – Breng de beginsituatie in kaart

Voor je kunt beslissen wie wat gaat doen, is het goed om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie in je gemeente. Welke behoeften zijn er in jouw gemeente en welke mogelijkheden heb je om aan die behoeften te voldoen?

Deze stap bestaat uit een probleem-, interventie-, stakeholders- en capaciteitsanalyse.

Probleemanalyse

Bij de probleemanalyse breng je de indicatoren die relevant kunnen zijn voor een gezonde publieke ruimte in kaart.

De omgevingsanalyse, een verplicht onderdeel van het meerjarenplan 2020-2025, kun je zeker gebruiken als startpunt voor deze stap.

Bijhorende algemene tools

Gezond Leven heeft een inventaris opgemaakt met alle bronnen van Vlaamse en lokale gezondheidscijfers die je kunt raadplegen. Je krijgt telkens uitleg over wat elk cijfer betekent, en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. In de publicatie staan alle websites met betrouwbare cijfers over luchtkwaliteit, de kwaliteit van de publieke ruimte, actieve verplaatsingen …

Met deze tool ga je na hoe de buurten in jouw gemeenten scoren op walkability. De walkabilityscore is samengesteld uit 3 factoren: woondichtheid, stratenconnectiviteit en functiemix. Mensen die in buurten wonen met een hoge walkabilityscore bewegen meer.

Daarnaast kun je met deze tool ook achterhalen in welke buurt kwetsbare groepen wonen (mensen met een laag inkomen, ouderen of gezinnen met jonge kinderen). 

Geopunt is een officiële website van de Vlaamse Overheid, uitgegeven door Agentschap Informatie Vlaanderen. Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie en maakt de geografische data toegankelijk voor overheidsinstanties, burgers, organisaties en bedrijven. Zo kun je op Geopunt bijvoorbeeld ontdekken waar in jouw gemeente sportfaciliteiten beschikbaar zijn, of waar de haltes van De Lijn zich bevinden. Je kunt de meeste van deze kaartlagen ook gratis downloaden en verwerken in je eigen GIS-software (geografisch informatiesysteem). Bij elke kaartlaag/dataset zijn er ook metadata beschikbaar. Die functioneren als de bijsluiter van de kaartlaag. Bekijk je de metadata? Dan krijg je antwoorden op vragen zoals: Wie is de eigenaar van de data? Wat stellen de data exact voor? …

Met deze tool van Kind & Samenleving kun je speelplekken in brede zin in kaart brengen. Deze tool maakt het mogelijk om verschillende ‘lagen’ van het groene speelweefsel zichtbaar te maken zoals het  stratenplan van de gemeente, de ligging van jeugdlokalen en kampplaatsen, de bossen en speelzones, de gemeentelijke speel- en jeugdterreinen, de fietspaden, de doorsteekjes en trage wegen ... Een prima instrument in je speelruimtebeleid. Gebruikers kunnen ook zelf speelruimte in kaart brengen.

Buurtspelers, een tool van Kind & Samenleving, geeft houvast om de voornaamste buitenspeelomgeving van kinderen beter te begrijpen. Buurtspelers is in de eerste plaats een inspraaktool: de nadruk ligt op de inbreng van kinderen. De tool is vooral geschikt voor kinderen van de lagere school. Zij gebruiken hun woonomgeving het meest intensief om buiten te spelen en elkaar te ontmoeten.

De quickscan werd ontwikkeld door kindvriendelijke steden en gemeenten. Met een vragenlijst peil je naar de beleving van het beleid op het vlak van kindvriendelijkheid. In de toolkit zijn vragenlijsten beschikbaar voor volwassenen, jongeren en kinderen. 

De Bouwmeesterscan is een nieuwe tool van het Team Vlaams Bouwmeester. De tool is ontwikkeld voor lokale besturen die snel werk willen maken van meer duurzaam en beter ruimtegebruik. Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart, en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. 

Tijdens een wandeling in groep kunnen 55-plussers zelf mogelijke knelpunten, maar ook goede voorbeelden in de omgeving benoemen. Dit gebeurt aan de hand van een succes- en knelpuntenfiche, waarop wordt aangeduid wat de mogelijke hindernissen zijn, welke elementen succesvol zijn en waar deze succes- en knelpunten zich bevinden. De verschillende succes- en knelpunten worden telkens per straat of buurt geïnventariseerd.

Bijhorende themaspecifieke tools

Mobiliteit 

Met deze indicator ga je na hoe jouw gemeente scoort op gezonde mobiliteit. De score houdt rekening met ongevallen, luchtkwaliteit, actieve verplaatsing en geluidshinder. Je kunt de score in jouw gemeente vergelijken met de score van gemeenten uit dezelfde Belfius-classificatie.

CAR Vlaanderen en IFDM traffic zijn eenvoudig hanteerbare modellen om op een snelle manier inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit in straten en langs verkeerswegen. Het CAR-model is het meest geschikt voor modelleringen binnen een stedelijke, bebouwde omgeving. IFDM-traffic is een applicatie om mobiliteitsscenario's door te rekenen naar luchtkwaliteit voor wegtransport op autosnelwegen, gewestwegen en buitenstedelijke wegen in Vlaanderen.
Gemeenten kunnen via het CAR-model ook inzicht krijgen in de impact van geplande maatregelen. Het gaat hierbij om mobiliteitsmaatregelen die een invloed hebben op de doorstroming, de verkeersintensiteit en/of de samenstelling van het wagenpark. Het model is niet geschikt om de impact van wijzigingen aan de configuratie van de weg en/of gebouwen na te gaan.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om de locaties in je gemeente in kaart te brengen waar het verkeer een negatieve impact op de gezondheid van de lokale bevolking kan hebben. Deze webpagina geeft je een overzicht. 

De vijf Vlaamse provincies betalen voor hun gemeentebesturen de toegang tot Locatus online. De Locatus-databank is een databank met alle consumentgerichte winkelpanden en horeca- en cultuurvoorzieningen in Vlaanderen. Locatus online laat je toe om analyses te maken over de diversiteit van het aanbod, de leegstand, het aantal handelspanden, de situering van de handelspanden ...   

Locatus online is een waardevol instrument voor de Vlaamse gemeentebesturen om hun detailhandelsbeleid vorm te geven. 

Deze kaart geeft een overzicht van de initiatieven in Zuid-West-Vlaanderen waarin burgers en ondernemers, stad en platteland, boer en consument samenwerken.

Klimaat

Het Klimaatportaal Vlaanderen brengt de toestand (temperatuur, neerslag …), de effecten (overstroming, hitte, droogte) en de impact (slachtoffers, kost) van klimaatverandering in beeld met cijfers en kaarten. 

De DZM Wijken helpt je om op een onderbouwde en objectieve manier in kaart te brengen wat een duurzame wijk inhoudt. Je kunt hiermee tijdens de locatiekeuze en in de ontwerpfase de duurzame aspecten van een wijk meten en monitoren.

Deze applicatie bevat een simpele classificatie van je gemeente gebaseerd op recente opnames van de Sentinel-2-satellieten. Je kunt de landgebruikstatistieken van jouw gemeente raadplegen voor groen, landbouw, water en onbegroeid terrein.

Beweging

De aanwezigheid van trage wegen stimuleert actieve verplaatsingen. OpenStreetMap is de beste online tool om trage wegen terug te vinden. OpenStreetMap werd volledig door vrijwilligers gemaakt en is dus de Wikipedia onder de kaartenwebsites. De bestaande en gekende doorsteekjes en trage wegen in de buurt zijn vaak ingetekend.

Bron: www.tragewegen.be

Australische onderzoekers ontwikkelden de PedCatch-tool. Met deze tool breng je in kaart vanaf welke afstand personen een bepaalde bestemming op een actieve manier kunnen bereiken. Je geeft de bestemming, de gewenste stap- of fietssnelheid en de maximale hellingsgraad waarover je wilt wandelen of fietsen in, en de tool geeft grafisch weer welke personen de bestemming kunnen bereiken op een actieve manier. Zo krijg je zicht op de bereikbaarheid van de voorzieningen in jouw gemeente.

Fietsberaad Vlaanderen bracht tijdens de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september 2015 het fietsgedrag van de Vlaming in beeld tijdens de allereerste FietsTelweek. 
Het visuele overzicht toont je de fietsintensiteit op de wegen en geeft je de informatie van de geactiveerde fietstelpunten. Zo weet je meteen wat de drukke en minder drukke fietspunten in jouw stad of gemeente zijn. 

De Quick Scan Fietsbeleid Vlaanderen is een zelfanalysetool voor steden en gemeenten. Fietsberaad Vlaanderen ontwikkelde samen met VSV, Traject, Mint en Timenco deze tool die je op een laagdrempelige manier inzicht geeft in je fietsbeleid.

Je beantwoordt vragen rond zes thema’s: 1) beleid, monitoring en organisatie, 2) veilige fietsnetwerken, 3) ontwerp en infrastructuur, 4) fietsparkeren, 5) fietscultuur en campagnes en 6) diensten en services. De beoordeling van de gemiddelde scores wordt gevisualiseerd in het tabblad synthese.

Met deze tool krijg je als stad of gemeente dus meer inzicht in de startpositie van je fietsbeleid. 

De Checklist Toegankelijkheid Openbare Ruimte werd ontwikkeld door de stad Amsterdam. Met deze tool kunnen burgers en ambtenaren nagaan hoe toegankelijk hun publieke ruimte is. Je krijgt ook een aantal concrete richtlijnen over hoe je de toegankelijkheid kunt optimaliseren.

Hoewel deze tool in Nederland werd ontwikkeld, kun je hem ook in Vlaanderen gebruiken omdat de ruimtelijke inrichting in Nederland niet verschilt van de context in Vlaanderen. Deze tool kan je inspireren om een tool op maat van je gemeente te ontwikkelen.

Met de Beweegvriendelijke Omgeving Scan (BVO-scan) krijg je op een snelle en simpele manier inzicht in de beweegvriendelijkheid van een buurt of wijk. Deze scan helpt ook om het onderwerp ‘ruimte voor bewegen’ op de (politieke) agenda te zetten en hierover in discussie te gaan.

De BVO-scan beantwoordt de vraag of burgers in hun directe leefomgeving voldoende worden uitgedaagd en gefaciliteerd om te bewegen. De scan maakt duidelijk waar verbetering mogelijk is.

De BVO-scan bestaat uit 30 stellingen, die samen de beweegvriendelijkheid van een wijk of buurt bepalen. Zowel fysieke als sociale aspecten komen aan bod.

Fix My Street is een tool van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een platform voor burgers en overheden. Je kunt problemen aan de openbare weg via het internet of via de smartphone melden. De website houdt burgers en overheden ook op de hoogte van elke genomen stap om het probleem op te lossen. Ook andere apps bieden deze mogelijkheid.

Interventieanalyse

In de interventieanalyse ga je na welke interventies je kunt opzetten voor welke doelgroepen. Je gaat na hoe die interventies aansluiten bij de bestaande acties in je gemeente.

Bijhorende tools

We werkten enkele goede praktijken uit van gemeenten die zich inzetten om een gezondere publieke ruimte te creëren.

  • Overzicht van mogelijke maatregelen

Verschillende beleidsdomeinen geven een publieke ruimte vorm. Je leest per beleidsdomein hoe je werk kunt maken van de verschillende gezondheidsthema’s, en hoe je over beleidsdomeinen heen (binnen en buiten gezondheid) samen kunt werken aan een gezonde publieke ruimte. Die samenwerking maakt gezondheidswinst via de publieke ruimte mogelijk.

We splitsen de beleidsdomeinen op in mobiliteit, groen, klimaat, verdichting en open ruimten, actieve vrije tijd, rookvrije generatie, ruimtelijk voedingsbeleid.

De nieuwe Databank Publieke Ruimte is een digitaal aanbod van alle projecten die in de verschillende edities van ‘Praktijkboek Publieke Ruimte’ werden gepubliceerd. Je krijgt een uitgebreid overzicht van inspirerende realisaties in de laatste tien jaar. De databank wordt stelselmatig aangevuld tot een volwaardig referentiebestand met de meest spraakmakende en voorbeeldstellende openbare ruimte in Vlaanderen en Brussel.

Op de website van de VVSG vind je heel wat goede praktijken terug. Je kunt bij de thema’s onder andere kiezen voor energie en klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, omgeving, stedelijk beleid, landelijke gemeenten en detailhandel. Deze goede praktijken kunnen inspiratie geven voor een gezondere publieke ruimte. 

Op de website van het Netwerk Duurzame Mobiliteit vind je heel wat goede praktijken rond zes droomgemeenten: de actieve gemeente, de delende gemeente, de kindvriendelijke gemeente, de ondernemende gemeente, de sociale gemeente en de toekomstbestendige gemeente.

Dit is een receptenboek van de Bond Beter Leefmilieu met voorbeelden en instrumenten die steden en gemeenten kunnen gebruiken om in te zetten op kernversterking.

  • Verdichting van dichtbij bekeken van de VVSG vertelt je hoe je op een kwaliteitsvolle manier kunt zorgen voor verdichting. Je vindt er inspirerende voorbeelden over onder meer stapelen, combineren en delen, hergebruiken, tijdelijk gebruiken en herverkavelen.

Stakeholdersanalyse

In de stakeholdersanalyse ga je na welke diensten en/of lokale actoren betrokken kunnen worden. Je analyseert welke interne en externe diensten en/of lokale actoren nu al acties ondernemen in het kader van de publieke ruimte.

Bijhorende tools

In dit document krijg je een overzicht van mogelijke diensten en lokale actoren om mee samen te werken voor een gezondere publieke ruimte.

Capaciteitsanalyse

Welke capaciteit is beschikbaar in onze gemeente om acties op te zetten? Zijn er voldoende tijd en middelen beschikbaar? Dat achterhaal je met een capaciteitsanalyse.

Concrete tips

Bekijk binnen het meerjarenplan welke acties rond publieke ruimte of gezondheid al opgenomen zijn. Misschien kun je de nieuwe plannen koppelen aan de geplande acties. Door de nieuwe plannen te koppelen aan de bestaande plannen van je collega’s, krijg je meer capaciteit om te werken aan jouw plannen. Streef naar een win-winsituatie.

Ben je een omgevingsambtenaar? Maak je gezondheidscollega’s dan duidelijk dat er heel wat voordelen zijn om gezondheid te integreren in de publieke ruimte. Ben je een gezondheidsambtenaar? Maak je omgevingscollega’s dan duidelijk dat het een meerwaarde is om in de omgevingsplannen gezondheid mee te nemen. 

Stap 3 – Bepaal prioriteiten en doelstellingen

De beginsituatie heeft mogelijkheden en werkpunten blootgelegd. Het is niet altijd vanzelfsprekend om op alle noden en mogelijkheden in te zetten omdat de beschikbare tijd en de middelen vaak beperkt zijn. Je zult dus tussen de verschillende acties, maatregelen, initiatieven en doelgroepen moeten kiezen.

Je keuzes moeten doordacht en onderbouwd zijn. Je moet duidelijke prioriteiten stellen op basis van de criteria die in jouw stad of gemeente belangrijk zijn.

Bijhorende tools om prioriteiten te bepalen

Deze criteria kunnen helpen om het belang van maatregelen te beoordelen op het vlak van gezondheid. De criteria die besproken worden, zijn de duurzaamheid van het effect, het bereik van de maatregel, het verkleinen van de gezondheidsongelijkheid, het faciliteren van de gezondste keuze, en de integrale benadering van gezondheid. Uiteraard zullen ook andere factoren een rol spelen bij de keuze van de prioriteiten. Denk maar aan de haalbaarheid, de kostprijs, de bereidwilligheid van lokale organisaties om mee te werken, het draagvlak, de koppeling met het meerjarenplan, en de ondersteuning door het schepencollege.
Sommige criteria versterken elkaar, andere zijn moeilijker te combineren. Het is aan elke gemeente of stad om lokaal een onderbouwde keuze te maken!  

De publieke ruimte heeft een effect op verschillende elementen van onze gezondheid. De verschillende gezondheidsthema’s zijn vaak gelinkt aan elkaar. Werk je bijvoorbeeld aan luchtkwaliteit door verkeer? Dan heeft dat vaak ook een effect op geluidshinder. Werk je aan de beschikbaarheid van gezonde voeding via volkstuinen? Dan vertaalt zich dat ook in de actieve beweging en het mentale welbevinden van de mensen die komen tuinieren. De gezondheidsthema’s staan in de tabel onder elkaar, maar je kunt ze dus niet los van elkaar beschouwen. 

Kies welk thema of welke groep van omgevingsmaatregelen je wilt uitwerken. Als je al je inspanningen concentreert op maatregelen uit één cel van de tabel, laat je wellicht veel kansen liggen. Probeer daarom elke cel van de tabel in te vullen. Beschrijf telkens kort hoe je de maatregel zult uitvoeren om ervoor te zorgen dat je op het gezondheidsthema uit elke rij een positief effect creëert.   

Een snelle succeservaring kan alle betrokkenen energie geven en de basis vormen om op verder te bouwen. Zo kun je ervoor kiezen om aan de slag te gaan met de handleiding ‘Plein vol gezondheid’ om bepaalde ruimten tijdelijk herin te richten. Dit kan een mooie opstap zijn naar een permanente verandering in de publieke ruimte.

Met de gezondheidsscan van de CM kan je beleidsmaatregelen scannen op gezondheid. De gezondheidsscan neemt de vorm aan van een matrix. Vul de beleidsmaatregel in die je wil scannen en overweeg vervolgens de verschillende dimensies en aspecten van gezondheid. Positieve of negatieve (neven-)effecten worden zichtbaar. Sla de pdf op en neem hem mee naar de gemeenteraad, je vereniging, school of buurtcomité.

Het instrument met de naam  'Decision Support Tool' helpt beleidsmedewerkers van gemeenten bij de keuze, implementatie en evaluatie van de meest effectieve maatregelen om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren.

Momenteel komt de wisselwerking tussen mobiliteit, milieu en gezondheid slechts beperkt aan bod in de gemeentelijke mobiliteitsplannen. De opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan, of de toetsing ervan, is dan ook een belangrijk moment. Het biedt een opportuniteit om het mobiliteitsbeleid in al zijn facetten op een meer geïntegreerde wijze aan te pakken. Deze handleiding geeft een strategie, duidelijke informatie en concrete instrumenten om tot een milieuvriendelijk mobiliteitsbeleid te komen.

Een bepaalde maatregel kan een sterk positieve impact hebben op de verkeersleefbaarheid en het milieu terwijl bij een andere maatregel de impact eerder beperkt of zelfs negatief kan zijn. Deze webpagina verwijst je door naar tools die je ondersteunen om maatregelen te beoordelen in verband met milieu.

De Bouwmeesterscan is een nieuwe tool van het Team Vlaams Bouwmeester. De tool is ontwikkeld voor lokale besturen die snel werk willen maken van meer duurzaam en beter ruimtegebruik. Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart, en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. 

Stap 4 – Werk acties uit

Zodra de doelstellingen van het gezondheidsbeleid duidelijk zijn, kun je de eerste stappen zetten om die doelen te bereiken. Je eerste taak? Een lijstje opstellen van de acties die je zult ondernemen. Je start met de eerste logische stap.

Tools

In de handleiding ‘Plein vol gezondheid’ vind je een stappenplan om tijdelijke herinrichtingen in de publieke ruimte te organiseren. Deze tijdelijke herinrichtingen kunnen een opstap zijn naar permanente herinrichtingen.

Boek van Trage Wegen vzw en Mobiel 21 vol inspirerende voorbeelden om de doorsteekbaarheid/stratenconnectiviteit van steden en gemeenten voor actieve weggebruikers te vergroten. 

Het ‘Werkboek Schoolomgeving. Samen werken aan een duurzame en verkeersveilige schoolomgeving’ van het Agentschap Wegen en Verkeer bestaat uit een inventarisatie van goede praktijken rond mobiliteit in schoolomgevingen en een methodiek, die je bovendien ook kunt gebruiken om knelpunten op de schoolroutes op te lossen. 

Het doel is om het gewenste gedrag van de weggebruikers in de schoolomgeving te vergemakkelijken en het ongewenste gedrag te bemoeilijken of te ontraden. 

‘Ontwerpprincipes voor een beweegvriendelijke omgeving’ is een Nederlandse publicatie. Het doel van dit boek is om ontwerpers en beleidsmakers te inspireren om via stedenbouwkundige maatregelen voorzieningen te creëren die mensen uitdagen meer te bewegen, te sporten en te spelen. 

De NISTO (New Integrated Smart Transport Options)-toolkit helpt om op een snelle en eenvoudige manier een zicht te krijgen op de (toekomstige) impact van mobiliteitsprojecten en de steun van stakeholders. De tool biedt drie evaluatiemodules aan. De duurzaamheid van het project wordt geanalyseerd op basis van 16 criteria. Daarnaast rangschikt de tool de verschillende alternatieven voor elk van de actoren die betrokken zijn in het project of die erdoor beïnvloed worden. Tot slot biedt de tool assistentie bij de analyse van de vooropgestelde projectdoelstellingen. Meer info

De PhotoVoice-methodiek is een participatieve methodiek met foto’s die je kunt gebruiken om burgers actief te laten participeren bij de inrichting en planning van de publieke ruimte, en om beleidsmakers te bereiken. Deze methodiek kun je toepassen voor kwetsbare groepen, ouderen en kinderen. De groep brengt zijn wereld in beeld, kan er kritisch op reflecteren, en kan met beleidsmakers in dialoog gaan.

Er zijn heel wat maatregelen die een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit en/of het geluidsniveau. Vooral op knelpuntlocaties is het aangewezen om maatregelen te nemen die de blootstelling aan luchtverontreiniging en/of geluidshinder door verkeer reduceren.

Op de website van Generatie Rookvrij vind je verschillende stappenplannen terug om jeugdverenigingen, kinderboerderijen, speel- en sportterreinen rookvrij te maken.

Hitte en wateropvang zijn belangrijke thema’s als we nadenken over groenontwerp. De ontwerptool ‘green-blue grids’ helpt keuzes maken bij groenontwerp vanuit hitte en wateropvang. 

Stap 5 – Voer acties uit

De verschillende betrokkenen zullen op de afgesproken momenten, tijdens de afgesproken fases en op de afgesproken manier, de acties uitvoeren. Iemand die het plan coördineert kan daarbij erg handig zijn om het overzicht te behouden en de langetermijnvisie te bewaken. 

Stap 6 – Evalueer en stuur bij

Door te evalueren kun je leren. Een evaluatie geeft je inzicht in wat werkt en wat beter niet herhaald kan worden, en maakt duidelijk hoe je bepaalde acties kunt bijsturen om ze sterker te maken in de toekomst.  

Bijhorende tools

  • HEAT-tool (Health Economic Assessment Tool for walking and cycling)

De HEAT-tool is een online tool waarmee je de economische waarde kunt inschatten van de gezondheidsvoordelen van regelmatig wandelen en fietsen. Je kunt ook de economische winst berekenen van een (geplande) mobiliteitsingreep voor wandelen en fietsen.

Stap 7 – Veranker in het gemeentebeleid

Dit gezondheidsplan staat niet op zichzelf maar veranker je bij voorkeur in het meerjarenplan van je organisatie of lokale bestuur.