Onze omgeving heeft een invloed op onze gezondheid. Een gezonde leefomgeving is belangrijk, zeker voor kinderen en ouderen. Het Vlaams Instituut Gezond Leven werkt samen met heel wat partners, waaronder het agentschap Zorg en Gezondheid, VITO en de medisch milieukundigen (mmk's) van de Logo’s aan het thema gezondheid & milieu.

Invloed milieuverontreiniging op gezondheid

We gaan de invloed van milieuverontreiniging in onze leefomgeving (ook binnenshuis) op onze gezondheid na en ontwikkelen campagnes en ondersteunen het lokaal beleid om gezondheidsrisico’s ten gevolge van milieuverontreiniging te voorkomen of te beperken. Ook maatschappelijke ongerustheid over milieufactoren (bv. elektromagnetische straling) is een van de bekommernissen. We vergeten daarbij niet dat natuur ook een positieve invloed kan hebben op onze gezondheid!

Onze thema’s? Gezond binnenmilieu, gezond buitenmilieu, ongewenste dieren en verkeer.  We hebben ook aandacht voor bepaalde aandachtsgebieden: regio’s waar door historische verontreiniging meer aandacht nodig is.

De thema’s waar het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk rond werkt zijn:

Binnenmilieu

 • Fysische factoren: geluid, vocht, straling, radon, licht, …
 • Biologische factoren: schimmels, huisstofmuiten, huisdieren, …
 • Chemische factoren: asbest, verbrandingsproducten, tabak, schoonmaakproducten, pesticiden, …
 • Fysische factoren: hoogspanningslijnen, GSM-masten, …
 • Chemische factoren: fijn stof, cadmiumvervuiling in bodem, dioxinevervuiling, …
 • Biologische factoren: teken, eikenprocessierupsen, vliegenplagen, …

Buitenmilieu

Wil je als lokaal bestuur meer weten over deze onderwerpen? Neem dan een kijkje op www.gezondheidenmilieu.be

Partnerorganisatie milieugezondheidszorg

Het Vlaams Instituut Gezond Leven is, samen met het Provinciaal Instituut voor Hygiëne en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), lid van de partnerorganisatie milieugezondheidszorg (PO MGZ). De voornaamste doelstelling van de partnerorganisatie is het voorkomen en vroegtijdig opsporen van milieugezondheidsschade. De taken van de partnerorganisatie milieugezondheidszorg situeren zich binnen vier thema’s: ‘risicoanalyse’, ‘binnenmilieu’, ‘medisch milieukundige aandachtsgebieden – hotspots’ en ‘gezondheidsimpact mobiliteit’.

Gezond Leven is verantwoordelijke voor externe methodiekontwikkeling.

Ondersteuning voor lokale besturen door MMK

Heb je een specifieke vraag over gezondheid en milieu? Wil je meewerken aan het creëren van een gezonde leefomgeving, zowel binnen als buiten? Zoek je meer informatie over ons aanbod? Neem een kijkje op gezondheidenmilieu.be of neem contact op met de medisch milieukundige van het logo van je regio.

Wat kan de mmk betekenen voor lokale besturen of lokale organisaties?

Als lokaal bestuur ben je een belangrijke partner van de medisch milieukundigen. Binnen de lokale overheidsdiensten houden verschillende mensen zich bezig met thema’s die nauw aansluiten bij gezondheid en milieu zoals bijvoorbeeld de gezondheids-, milieu-, huisvestings-, duurzaamheidsambtenaren en de lokale adviesraden. De samenwerking is een tweerichtingsverkeer. Je kan als lokale actor beroep doen op de inhoudelijke expertise, projecten en materialen van de mmk. Daarnaast heb je als lokale organisatie meer voeling met de lokale gevoeligheden en ben je een laagdrempelig aanspreekpunt voor burgers. De lokale communicatiekanalen zijn bovendien een goed middel om gezondheids- en milieu-informatie te verspreiden naar de burgers.

Als lokale speler kan je bij de mmk terecht voor:

 • ondersteuning bij het behandelen van vragen en klachten i.v.m. ongerustheid, hinder of gezondheidseffecten die je mogelijk in verband kan brengen met het milieu (buiten- en binnenmilieu),
  • eventueel via een woningonderzoek naar de potentiële gezondheidsrisico’s door een gemotiveerde aanvraag waaruit blijkt dat gezondheidsklachten mogelijks gerelateerd zijn aan de woning
  • of door ondersteuning bij (risico)communicatie aangezien de mmk onafhankelijk en onpartijdig is en beschikt over de nodige expertise om wetenschappelijke informatie over te brengen
 • informatie over milieugerelateerde gezondheidsthema’s zoals mobiliteit, binnenmilieu, pesticiden, ongedierte, CO, vocht & schimmel, fijn stof, ozon, asbest, straling en laag frequent geluid
  • een stand van zaken van wetenschappelijke (achtergrond)informatie over gezondheid en milieuthema’s zoals bijvoorbeeld mobiliteit, tekenziekten, elektromagnetische straling en laagfrequent geluid
  • vormingen, presentaties, workshops over algemene of specifieke gezondheid- en milieuthema’s voor lokale besturen/ambtenaren, lokale adviesraden, lokale verenigingen, …
  • sensibilisatiecampagnes zoals ‘wees niet gek, doe de tekencheck’, ‘Warme dagen, zorg dragen’, de actieweek Gezond Binnen, waarvoor de mmk ook sensibilisatiematerialen kan voorzien (zoals posters, folders en brochures, banners, preventieve gezondheidsboodschappen op papier of digitaal voor gemeentebladen of wachtzaalschermen, …)
  • informatie over (lokale) milieu-incidenten en grootschalige milieugezondheidsonderzoeken zoals humane biomonitoring
 • signaleren van ongerustheden en lokale gevoeligheden. De mmk geeft deze signalen door aan de Vlaamse overheid zodat het beleid mogelijk kan afgestemd worden.

Meer weten? Contacteer de medisch milieukundige van het logo van je regio.

Wat doet Gezond Leven?

Het team Gezondheid en Milieu bij Gezond Leven coördineert de werking van de medisch milieukundigen en ontwikkelt methodieken en strategieën rond gezondheid en milieu. Hieronder vallen volgende taken: 

 • De werking van de medisch milieukundigen coördineren en stimuleren.
 • Signalen van de medisch milieukundigen bundelen en overbrengen.
 • Strategische visie opbouwen en het Vlaams netwerk gezondheid en milieu uitbouwen.
 • Opbouwen van een strategische visie en uitbouwen van een Vlaams netwerk rond gezondheid en milieu.
 • Ontwikkelen en implementeren van sensibilisatiecampagnes en andere externe methodieken  rond gezondheid en milieu
 • Advocacy en externe communicatie rond het thema gezondheid en milieu