Een toegewijd schoolteam

Wanneer er te veel projecten lopen op school, vragen leerkrachten zich al snel af wanneer ze nog eens ‘gewoon’ mogen lesgeven. Dat is een normale reactie, want het is niet makkelijk om het volledige team mee te krijgen. Probeer daarom van bij de start het schoolteam te betrekken bij de organisatie van het gezondheidsbeleid. Hoe kun je het team het best informeren, motiveren en actief betrekken bij het proces? Vraag aan je collega’s wat zij belangrijk vinden, welke rol ze willen opnemen of waarom ze sceptisch zijn. Zo kun je met iedereen rekening houden en echt een gezondheidsbeleid ‘op maat van de school’ uitbouwen.

Leerlingen en ouders betrekken

Een gezondheidsbeleid voelt voor leerlingen vaak beperkend aan: ze mogen bijvoorbeeld geen frisdrank meer drinken of worden verplicht deel te nemen aan de veldloop. Om een negatieve houding te vermijden, moet je de leerlingen zoveel mogelijk betrekken bij de uitwerking van het gezondheidsbeleid op school. Laat hen mee weten, mee denken, mee beslissen en mee doen.

Een initiatief dat zij mee hebben bedacht, zal automatisch ook op meer steun van de leerlingen kunnen rekenen. De leerlingen worden mede-eigenaar van het gezondheidsbeleid en daar heeft iedereen baat bij: het zelfvertrouwen van de leerlingen krijgt een boost én het draagvlak voor het gezondheidsbeleid vergroot. Lees meer over het participatiemodel en de 10 spelregels van de Vlaamse Scholierenkoepel.

Hetzelfde geldt voor de ouders: als zij inspraak hebben in het beleid, bieden ze waarschijnlijk ook minder weerstand. Het participatiehuis maakt een onderscheid tussen mee-leven, mee-weten, mee-helpen, mee-denken en mee-bepalen.

Concreet komt het erop neer dat je:

  • het gezondheidsbeleid op de leerlingen- en ouderraad agendeert.
  • advies vraagt aan de leerlingen- en ouderraad.
  • in overleg gaat met leerlingen en ouders, bijvoorbeeld in een klasgesprek of aan de schoolpoort.
  • een vertegenwoordiger van de leerlingen- of ouderraad ideeën laat voorstellen op de werkgroep gezondheid.
  • leerlingen actief laat participeren door hen bijvoorbeeld een schoolwinkeltje met een evenwichtig dranken- en tussendoortjesaanbod te laten uitbaten of iemand verantwoordelijk te stellen voor het sport- en spelmateriaal tijdens de pauzes.
  • ouders actief laat participeren in, en helpen bij, de activiteiten. Steek daarbij extra tijd in het motiveren van kwetsbare ouders.

Op de website van de Vlaamse Scholierenkoepel vind je meer tips voor een vlotte leerlingenparticipatie op school. Neem voor informatie over en concrete voorbeelden van ouderparticipatie een kijkje op de websites van de ouderkoepels: