Het is belangrijk dat je een goed beeld hebt van de beginsituatie: je wil met je plan inspelen op de noden én vermijden dat je dingen doet die al gedaan werden. Door de nood aan te tonen kan je het draagvlak verder verruimen.

Aan de slag

 1. Verzamel kwalitatieve en kwantitatieve gegevens om een beeld te krijgen van de situatie met betrekking tot jullie gezondheidsthema en van mogelijke oorzaken en gevolgen van het ongezonde gedrag.  
 2. Wat gebeurt er al rond jullie gezondheidsthema en wat ontbreekt nog? Hoe ervaren intermediairs dit? 

  Hoe ervaren gezinnen dit zelf?

  Waar liggen hun noden? Wat loopt er volgens hen al goed?
 3. Bespreek de verzamelde gegevens met jullie netwerk: zijn deze herkenbaar? Wat betekent dit? Stemt dit overeen met wat stakeholders erover denken?
 4. Bepaal je doelgroep én subdoelgroepen op basis van informatie over het voorkomen van het gezondheidsprobleem:

  Is er een bepaalde groep die meer risico heeft op het ongezonde gedrag dat je wil voorkomen?

  Zijn er mensen van wie hun levenskwaliteit harder getroffen wordt wanneer zij een hieraan gerelateerd gezondheidsprobleem ervaren?

  Bij wie kan je de meeste gezondheidswinst boeken?

  Waarin gelijken of verschillen je subdoelgroepen op of van elkaar? 

  Blijf waakzaam als je prevalentiecijfers op individueel niveau toepast. Dat klopt vaak niet.
 5. Bevraag ook je geselecteerde einddoelgroep in deze stap: hoe ervaren zij het gezondheidsthema? Hoe heeft dit impact op hun leven? Wat bestaat er al? Waar hebben zij nood aan? Herkennen zij de conclusies die jullie trekken op basis van de verzamelde cijfergegevens?

Aandacht voor iederéén

 • Heb je gegevens over het gezondheidsthema bij mensen met een lage sociaaleconomische status? Heel wat gezondheidsproblemen komen vaker bij hen voor én die hebben een grotere impact op hun levenskwaliteit.
 • Wie is ‘iederéén’ voor jullie gekozen gezondheidsthema? Wie bereik je daarvan nu al gemakkelijk en wie dreigt altijd uit de boot te vallen? En wat maakt dat een actie/aanbod niet werkt voor iederéén? 
 • Op welke manier heeft de doelgroep die je bevroeg mogelijk een vertekend beeld (op welke manier verschilt de groep van de niet-deelnemers?) en hoe kan je hiermee rekening houden? 

Algemene tools

 • Denk goed na over de doelgroep waarnaar jullie zich willen richten. Het document ‘wie is iederéén’ kan je hierbij helpen.
 • Door een lege gezondheidsmatrix in te vullen met acties rond jullie thema, krijg je een beeld van wat er al bestaat en van waar de hiaten zitten.
 • De lokale preventiecijfers geven je een beeld van de huidige situatie met betrekking tot je gekozen gezondheidsthema.
 • Ook de IMA-Atlas (Inter Mutualistisch Agentschap) geeft weer hoe het zit met verschillende preventiethema’s (zoals mondzorg, kankerscreening ...) in jouw gemeente.
 • Kwantitatieve gegevens over het aantal maatschappelijk kwetsbare gezinnen vind je o.a. hier:

Themaspecifieke tools

 • Via de hittekwaliteitskaarten krijg je een beeld van welke mensen waar getroffen worden door hoge temperaturen en wat je eraan kan doen.
 • De beginsituatie in kaart brengen op vlak van alcohol en andere drugs kan je aan de hand van deze tools.
 • Bekijk de recente cijfers over de seksuele gezondheid van jongeren en volwassenen in Vlaanderen en België  

Voorbeeld

“We organiseerden een uitgebreide bevraging rond ‘alcohol en drugs in Kontich’ bij een brede groep stakeholders. De bevraging wierp een licht op wat er leeft rond het thema in Kontich en waar nood aan is wat betreft beleid en aanpak. Een grondige analyse leverde ons nieuwe inzichten op. De resultaten werden besproken met de werkgroep en op een ruimere focusgroep met extra stakeholders: komen deze overeen met wat we zelf ervaren? Wat betekenen de resultaten in de praktijk? Wat verrast ons vs wat herkennen we?” (Huis van het Kind Kontich)

Logo Balk