Je probeerde al bij de start van je actieplan de duurzaamheid ervan te garanderen. Toch is het pas vaak na afloop van een actie/interventie dat er voldoende draagvlak is om het actie(plan) verder te zetten. Deze stap is heel belangrijk omdat losse, éénmalige acties zelden bijdragen aan de versterking van de gezondheid. Dit om verschillende redenen:

  • Een boodschap over ‘gezonder leven’ heeft pas effect nadat mensen deze herhaaldelijk krijgen.
  • Daarnaast vraagt het ook tijd om maatschappelijk kwetsbare groepen te betrekken. Wanneer deze groep dan eindelijk de weg naar je aanbod vindt, is een tijdelijke actie al afgelopen.
  • Als er op verschillende manieren en via verschillende strategieën gewerkt wordt aan eenzelfde doelstelling heb je meer kans om invloed te hebben. Daarom is het zo belangrijk dat acties deel uitmaken van een groter geheel, een gezondheidsbeleid.

Aan de slag

  1. Maak van bij de start kleine en grote successen zichtbaar in cijfers, getuigenissen, foto’s, filmpjes, verslagen …
  2. Op basis van je resultaten van de evaluatie kan je na afloop van acties nu ook concrete voorstellen formuleren waarmee je naar je lokaal bestuur stapt. Zoek linken met de speerpunten in het beleid van jouw Huis/lokaal bestuur en toon zo aan dat jullie antwoorden kunnen bieden op wat zij belangrijk vinden. 
  3. Blijf ook na afloop én verankering van een actie opvolgen wat er verder mee gebeurt. Je kan het gezondheidsbeleid als vast punt zetten op de agenda van lokale werkgroepen zoals de gezondheidsraad/jeugdwelzijnsoverleg/stuurgroep Huizen van het Kind …
  4. Die signalen die je gedurende het traject opving, wil je nu zeker doorgeven aan het beleid. Dit is meestal een proces van lange adem dat ook herhaling en opvolging vraagt. 

Aandacht voor iederéén

  • Blijft gezondheidsongelijkheid verkleinen ook na afloop van het actieplan een prioriteit binnen jouw Huis? Hoe kan jij de aandacht daarvoor vasthouden?
  • Hoe kan je de aandacht voor het bereiken van iederéén vasthouden? Wat jullie hieruit leerden eventueel vertalen naar andere levensdomeinen waarrond jullie willen werken?

Voorbeeld

“In Huis van het Kind Geel-Laakdal-Meerhout is veel veranderd sinds de opstart van onze werkgroep. Het belangrijkste is dat partners beter samenwerken én dat de aandacht voor de perinatale periode opgenomen werd in de meerjarenplannen van Huizen van het Kind.” (Huis van het Kind Geel-Laakdal-Meerhout)

Logo Balk