De regeling voor de verkoop van de e-sigaret met nicotine werd in ons land afgestemd op die voor tabak. 

Leeftijd

Dat betekent dat de e-sigaret met nicotine mag verkocht worden aan elke jongere die ouder is dan 18 jaar. Want dat is ook de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak. 

Verkooppunten

De e-sigaret kan in Belgiƫ ook in veel verkooppunten verkocht worden: krantenwinkels, supermarkten, tankstations, nachtwinkels, .... Er is een onbelemmerde verkoop, maar de online verkoop werd verboden (tot ergernis van veel dampwinkels).

Reclame

Er mag ook reclame gemaakt worden voor de e-sigaret, met name op dezelfde plaatsen waar tabaksreclame toegelaten blijft: in gespecialiseerde tabakswinkels en krantenwinkels.

Inhoudelijke keuze onder vuur

Er was veel kritiek op deze inhoudelijke keuzes, die het laatste e-sigaretadvies van de Hoge Gezondheidsraad grotendeels in de wind slaan. Onder meer het Vlaams Instituut Gezond Leven beklemtoonde dat minderjarigen hier een fout signaal krijgen. Voor hen zou de e-sigaret verboden terrein moeten zijn. E-sigaretten zijn geen speelgoed.

De Hoge Gezondheidsraad pleitte er sterk voor om de e-sigaret met nicotine te reguleren op maat van de huidige roker, omdat die er zijn voordeel mee kan doen. En om tegelijk het gebruik bij niet-rokers en minderjarigen te ontmoedigen, en dat om verschillende redenen.

Hoge Gezondheidsraad koppelt e-sigaret- en tabaksbeleid aan elkaar

De raad koppelde het advies over de e-sigaret ook aan het tabaksdossier. Volgens de raad kan de e-sigaret met nicotine een rol spelen bij het bestrijden van een tabaksverslaving en het verder terugdringen van het roken van tabak. Maar tegelijk moet het tabaksbeleid in ons land versterkt worden omdat het slagkracht en coherentie mist.

Concreet betekent het dat de Hoge Gezondheidsraad in zijn advies gevraagd heeft dat:

  • De huidige regelgeving voor rookvrije omgevingen ook geldt voor de e-sigaret;
  • Reclame voor zowel de e-sigaret als tabak helemaal verboden wordt;
  • De verkoopleeftijd voor de e-sigaret en tabak naar 18 jaar gebracht wordt, zoals in bijna alle Europese landen al het geval is;
  • De e-sigaret alleen verkocht wordt via gespecialiseerde verkooppunten  waar de gebruiker een degelijk advies krijgt van opgeleid personeel, in plaats van een onbelemmerde verkoop die zich uitstrekt tot supermarkten, nachtwinkels, tankstations, ...
  • Het tabaksbeleid verstrengd wordt door naast een totaal verbod op tabaksreclame ook nog andere maatregelen in te voeren, die o.m. jongeren zullen aanzetten om niet met roken te beginnen: hoge prijzen, neutrale standaardverpakkingen en een uitstalverbod van tabakswaren.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven steunt deze aanpak

Het Vlaams Instituut Gezond Leven en de andere organisaties van de Nationale Coalitie tegen Tabak steunen die strengere aanpak van tabak.

Bij rookgedrag is vrijheid van keuze heel relatief. Hoe roken en dampen zich bij jongeren tot elkaar verhouden moet ook nog verder onderzocht worden. 

Samengevat: het tabaks- en e-sigaretbeleid moet op een slimme manier op elkaar afgestemd worden. De e-sigaret mag volgens de Hoge Gezondheidsraad niet strenger behandeld worden dan tabak, maar mag de huidige regels over tabak ook niet afzwakken of tabak opnieuw normaliseren. Tegelijk moet tabak strenger aangepakt worden.

Het doel moet zijn dat minderjarigen roken noch dampen.