Privacyverklaring

Laatste update: 21 mei 2024

Bij ons ben je veilig!

Of je je nu inschrijft voor een opleiding, een bestelling plaatst, of een account aanmaakt voor één van onze tools of projecten. Het is belangrijk om te weten dat je gegevens in goede handen zijn.

Bij het Vlaams Instituut Gezond Leven zorgen we voor jouw persoonsgegevens en hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Deze privacy policy is van toepassing op alle projecten van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met jouw persoonsgegevens:

 • De gegevens die we van betrokkenen verzamelen zijn bedoeld om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden;
 • Wij zullen informatie nooit doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden;
 • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken;
 • We streven ernaar jouw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken;
 • We bewaken de bewaartermijn van jouw gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren;
 • Maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging;
 • Onze verantwoordelijkheid over jouw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

Vlaams Instituut Gezond Leven is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Wens je graag meer uitleg? Neem contact op met de Data Protection Officer (DPO) via dpo@gezondleven.be of via de post naar: Vlaams Instituut Gezond Leven t.a.v. Data Protection Officer, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel.

Wanneer je vindt dat Gezond Leven jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens niet of niet op de juiste wijze respecteert, kan je steeds terecht bij de Data Protection Officer (DPO) die Gezond Leven zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. Je hebt ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

De contactgegevens van de Vlaamse Toezichtcommissie zijn:

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
+32 (0)2 553 20 85
contact@toezichtcommissie.be

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit kan je mailen via contact@apd-gba.be of bereiken via onderstaand adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Gezond Leven heeft naast haar algemene website, waarop je informatie over de dienstverlening van Gezond Leven kan terugvinden, ook verschillende projectwebsites. Via deze websites worden persoonsgegevens verwerkt.

Specificering

Om welke projectwebsites gaat het en welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Mijngezondleven.be: naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en wachtwoord, websitegegevens (zoals IP-adres)
 • 10000stappen.gezondleven.be: naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum, profielfoto, accountgegevens, adresgegevens, websitegegevens (zoals IP-adres)
 • bullshitfree.be: accountgegevens van leerkrachten, foto's van leerlingen, websitegegevens (zoals IP-adres)
 • noknok.be: accountgegevens, filmpjes van jongeren, websitegegevens (zoals IP-adres)
 • zekergezond.be: voornaam, naam, emailadres, dieetvoorkeuren (optioneel), aantal personen in gezin (optioneel), websitegegevens (zoals IP-adres)
 • sweep.be: accountgegevens, websitegegevens (zoals IP-adres)
 • rookvrij.be: accountgegevens, websitegegevens (zoals IP-adres)
 • expeditiegeluk.be: accountgegevens, websitegegevens (zoals IP-adres)
 • preventiepeiling.incijfers.be: accountgegevens, websitegegevens (zoals IP-adres)
 • woogieboogie.be: accountsgegevens, websitegegevens (zoals IP-adres)

Waarom en op welke basis verzamelen we deze gegevens over jou?

Wij vragen jouw toestemming om persoonsgegevens te verwerken zodat we je een aangename en meer uitgebreide toegang kunnen verlenen tot onze websites (door bijvoorbeeld een account aan te maken, user suport,...).

Verder verzamelen we enkele gegevens voor statistische doeleinden. Deze gegevens dienen om onze website verder te optimaliseren en worden waar mogelijk op gespeudonimiseerde wijze behandeld.

Sommige persoonsgegevens krijgen we van derden, zoals Facebook en Google, waardoor je je makkelijk kan aanmelden op één van onze websites.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Jouw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is echter mogelijk dat wij voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die jouw gegevens verwerken. Wij bezorgen jouw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. Wij oefenen daar op elk moment controle uit. Met volgende categorieën van ontvangers werken we onder andere samen: ICT-leveranciers, sociaal secretariaat, software-leveranciers, mailingdiensten…

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Accountgegevens blijven bewaard tot zolang je jouw account niet zelf verwijdert of tot wanneer wij een bepaalde periode van inactiviteit vaststellen. Wij zullen je steeds vragen of je jouw account nog nodig hebt alvorens deze definitief te verwijderen. Andere gegevens die niet gekoppeld zijn aan een account (bv. bericht via contactformulier) zullen tot 1 jaar bewaard blijven.

Wil je op de hoogte blijven van ons ‘gezond nieuws’? Vul dan jouw gegevens in via ons opt-in formulier en je ontvangt gauw onze volgende nieuwsbrief. De nieuwsbrieven zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen die als professional met gezondheid bezig zijn. Op elk moment kan je jezelf opnieuw uitschrijven op onze nieuwbrieven door in de e-mail onderaan op de “uitschrijven”-link te klikken.

Specificering

Welke gegevens verzamelen we over jou?

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • Organisatie of school
 • Functie of beroep
 • Jouw selectie van nieuwsbrieven

Waarom en hoe verzamelen we deze gegevens over jou?

Om je geheel vrijblijvend en na toestemming in te kunnen schrijven op een of meerdere van onze nieuwsbrieven.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Neen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Tot zolang je jezelf niet uitschrijft op de nieuwsbrief.

Gezond Leven organiseert elk jaar tal van bevragingen zoals onze indicatorenbevraging, behoeftebevragingen of andere evaluaties. Hierbij worden contactgegevens ingezet om de deelnemers uit te nodigen om vrijblijvend deel te nemen. Doorgaans is de bevraging zelf volledig anoniem en worden de relevante contactgegevens bij het einde van de bevraging gewist.

Gezond Leven werkt voor bevragingen met het RE-AIM framework, waar wij zelf een checklist voor hebben gemaakt.

Specificering

Welke gegevens verzamelen we over jou?

 • Naam
 • E-mailadres
 • Fysiek adres
 • Telefoonnummer
 • Geluidsopnames (uitzonderlijk het geval wanneer de bevraging via een gesprek verloopt)

Gezond Leven zal in sommige gevallen bronnen aanspreken, zoals de publieke databank van het Departement Onderwijs en Vorming, om de contactgegevens te bekomen. Deze gegevens zijn uitsluitend verbonden aan de organisatie en niet aan een individuele privépersoon.

Waarom en hoe verzamelen we deze gegevens over jou?

We verzamelen via gerechtvaardigd belang contactgegevens om de potentiële deelnemers te informeren over onze bevraging en om hun vrijblijvend uit te nodigen deel te nemen. Het deelnemen aan de bevraging zelf gebeurt steeds op basis van toestemming. In sommige gevallen is de bevraging ook gekoppeld aan een wedstrijd of een mogelijke prijs, waarvoor de contactgegevens verder zullen worden verwerkt.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Gezond Leven vertrouwt op externe ICT-partners om de online bevraging te organiseren. Verder blijven de gegevens binnen de organisatie van Gezond Leven en worden ze niet verder gedeeld met andere partijen tenzij anders aangegeven in de kennisgeving van de bevraging zelf.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Tot na de verwerking van de bevraging en de eventuele wedstrijd.

Onder leiding van het vormingssecretariaat en de werkgroep vormingsbeleid worden diverse opleidingen en workshops georganiseerd voor o.a. intermediairs, Logo's andere relevante profielen. Hier worden gegevens geregistreerd van zowel de aanvragers die een opleiding zoeken, de lesgevers als de deelnemers. Naast registratie van deelname worden er ook financiële elementen behandeld (bv. attest, tegemoetkoming, ...).

Specificering

Welke gegevens verzamelen we over jou?

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Fysiek adres (bv. om jouw attest na opleiding op te sturen)

Voor specifieke opleidingen kunnen er ook extra gegevens gevraagd worden, omdat er bepaalde vereisten aan de deelnemers wordt gesteld.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

In het kader van een opleiding zullen wij persoonsgegevens inzetten om je in te schrijven, de nodige opleidingsmaterialen (bv. certificaat van aanwezigheid) te bezorgen en om facturering correct te laten verlopen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens zijn standaard enkel beschikbaar voor medewerkers van het Vlaams Instituut Gezond Leven, haar IT-partners. Indien een opleiding wordt georganiseerd door of in samenwerking met de Vlaamse Logo’s, zullen ook zij toegang hebben tot de lijst van deelnemers. Soms gebeurt het ook dat, met toestemming, de lijst van de deelnemers met alle deelnemers gedeeld wordt om met elkaar in contact te blijven. De gegevens worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt, tenzij specifiek anders aangegeven op de inschrijvingspagina van de opleiding.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De gegevens worden intern bijgehouden gedurende enkele jaren voor rapportage.

Wat zijn jouw privacy-rechten?

 • Recht op inzage en een kopie.

Je hebt het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 • Recht op aanpassing van gegevens.

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee jouw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

 • Recht op beperking.

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die Gezond Leven nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we jou hiervan op de hoogte.

 • Recht op vergetelheid

Indien je dit wenst heb je het recht om van ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen dan op jouw verzoek ingaan zonder onredelijke vertraging.

 • Recht op overdraagbaarheid

Je kan van ons vragen om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Gezond Leven biedt via haar webshop de mogelijkheid om materialen te bestellen. Deze kunnen downloadbaar (digitaal) of fysiek zijn.

Specificering

Welke gegevens verzamelen we over jou?

 • Naam en voornaam
 • E-mail
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Bezorggegevens: naam organisatie (optioneel), afdeling (optioneel), straat, nummer, bus (optioneel), postcode, stad en land
 • Facturatiegegevens (optioneel): e-mailadres facturatie, BTW-nummer, referentie

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Tijdens de bestelprocedure worden jouw contactgegevens verzameld om de bestelling en eventuele facturatie correct te laten verlopen.

Na een bestelling of download ontvang je bovendien een mail om te peilen naar jouw tevredenheid in verband met het bestelde product. Wij gaan met jouw feedback aan de slag om het betreffende product indien mogelijk te verbeteren.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens zijn enkel beschikbaar voor medewerkers van het Vlaams Instituut Gezond Leven en haar IT-partners en worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt, tenzij specifiek anders aangegeven op de bestelpagina.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Gezond Leven volgt hierbij de geldende bewaartermijn betreffende financiële documenten, waaronder facturatie.

Wat zijn jouw privacy-rechten?

 • Recht op inzage en een kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 • Recht op aanpassing van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee jouw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

 • Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die Gezond Leven nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we jou hiervan op de hoogte.

 • Recht op overdraagbaarheid

Je kan van ons vragen om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Gezond Leven beheert een pool van dienstverleners (“coaches”) die organisaties ondersteunen bij de opzet en het gebruik van methodieken en/of individuen coachen naar een gezonder leven. Onze coaches zijn actief in verschillende thema’s zoals tabak, voeding en beweging.

Specifiëring

Welke gegevens verzamelen we over jou?

 • Naam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Beroep en betrekking
 • Foto (wanneer passend)
 • De nodige facturatiegegevens
  • KBO nummer
  • BTW nummer (indien van toepassing)
  • Facturatieadres
  • Bankgegevens
 • Prestatieadres
 • Rijksregisternummer (enkel voor tabak en BOV-coaches i.h.k.v. het uitbetaalsysteem en dit na een verleende machtiging).

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

Coaches tekenen een overeenkomst met Gezond Leven en worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens. Deze zijn voornamelijk het beheren van administratieve gegevens van de coaches, het onderhouden van een kadaster aan gegevens, financiële administratie (uitbetaling en fiscaal attest) en de eventuele publicatie van contactgegevens op websites zodat organisaties/individuen in contact kunnen komen met een coach.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Persoonsgegevens worden gedeeld met de toepasselijke partnerorganisaties (bv. TAB, VBSO, AD) en de Logo's.

De nodige contactgegevens worden gebruikt bij publicatie.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Tot zolang de overeenkomst geldig is tussen Gezond Leven en de coach. Financiële documenten volgen de wettelijke bewaartermijn.

Wat zijn jouw privacy-rechten?

Bewaartermijn van gegevens van tabakologen is meer verantwoordelijkheid van VRGT. Zij beheren het kadaster. Wij kunnen er ook wel in werken, maar staan niet in voor het up to date houden.

Gegevens in kadaster kunnen op non-actief gezet worden of worden verwijderd. De tabakoloog kan eventjes een pauze inlassen of volledig stoppen met zijn/haar bijberoep.

 • Recht op inzage en een kopie.

Je hebt het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 • Recht op aanpassing van gegevens.

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee jouw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

 • Recht op beperking.

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die Gezond Leven nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we jou hiervan op de hoogte.

 • Recht op vergetelheid

Indien je dit wenst heb je het recht om van ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen dan op jouw verzoek ingaan zonder onredelijke vertraging.

 • Recht op overdraagbaarheid

Je kan van ons vragen om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Gezond Leven biedt een beslissingsondersteuning voor huisartsen aan in het kader van Bewegen Op Verwijzing. Met deze beslissingsondersteuning krijgt de huisarts automatisch een verwijsbrief voor zijn/haar patiënt. Via deze tool wordt de huisarts ondersteund om een veilige doorverwijzing te doen.

Specificering

Welke gegevens verzamelen we over jou?

 • RIZIV nummer verwijzende arts
 • Naam
 • Postcode
 • Ouder dan 65 jaar
 • Status verhoogde tegemoetkoming
 • Eventuele pathologie die een beperking of waarschuwing oplegt voor (meer) beweging.

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

Deze gegevens zijn nodig om een correcte en veilige doorverwijzing te maken naar een Bewegen Op Verwijzing-coach zodat je gebruik kan maken van de voordeeltarifering in het kader van Bewegen Op Verwijzing. Daarnaast worden, na anonimiseren, deze gegevens gebruikt voor analyse en beleidsrapportering.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens zijn enkel beschikbaar voor een beperkt aantal medewerkers van het Vlaams Instituut Gezond Leven en haar IT-partners en worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De persoonsgegevens worden elke dag om de 24u gewist. De andere gegevens die gebruikt worden voor rapportering worden 4 jaar bewaard.

Wat zijn jouw privacy-rechten?

 • Recht op inzage en een kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 • Recht op aanpassing van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee jouw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

 • Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die Gezond Leven nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we jou hiervan op de hoogte.

 • Recht op vergetelheid

Indien je dit wenst heb je het recht om van ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen dan op jouw verzoek ingaan zonder onredelijke vertraging

 • Recht op overdraagbaarheid

Je kan van ons vragen om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

De Bewegen Op verwijzing-coaches sturen verslagen naar de doorverwijzende huisarts over het coachingsgesprekken tussen de Bewegen Op Verwijzing-coach en de deelnemer. Deze verslagen worden ook geanonimiseerd gebruikt voor analyses en beleidsrapportering.

Specificering

Welke gegevens verzamelen we over jou?

 • Rijksregisternummer
 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Opleidingsniveau
 • Werkstatus
 • Moedertaal
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Hoeveelheid fysieke activiteit
 • Interesse in voeding, geestelijke gezondheid, rookstop, algemene gezondheid
 • -Belangrijkste motivatoren om meer te bewegen
 • -Belangrijkste barrières om meer te bewegen
 • -Uitgekomen doelstelling(en)
 • -Doelstelling behaald
 • -Reden van drop-out
 • -Resultaat individueel bewegen
 • -Resultaat georganiseerd bewegen
 • -Resultaat bewegen in sportclub

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

Om een langdurige opvolging te verzekeren worden de verslagen naar de doorverwijzende huisarts verwezen. Daarnaast worden, na anonimiseren, deze gegevens gebruikt voor analyse en beleidsrapportering.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens zijn enkel beschikbaar voor een beperkt aantal medewerkers van het Vlaams Instituut Gezond Leven en haar IT-partners en worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

10 jaar

Wat zijn jouw privacy-rechten?

 • Recht op inzage en een kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 • Recht op aanpassing van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee jouw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

 • Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die Gezond Leven nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we jou hiervan op de hoogte.

 • Recht op vergetelheid

Indien je dit wenst heb je het recht om van ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen dan op jouw verzoek ingaan zonder onredelijke vertraging

 • Recht op overdraagbaarheid

Je kan van ons vragen om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Gezond Leven beheert, samen met VRGT (enkel voor tabakologie), het uitbetalingssysteem voor de Bewegen Op Verwijzing-coaches en tabakologen. Via deze toepassing krijgen de Bewegen Op Verwijzing-coaches en tabakologen hun prestaties voor coaching in het kader van Bewegen Op Verwijzing en tabakologie voor een groot deel uitbetaald. De persoonlijke bijdrage wordt door de deelnemer betaald. Het overige deel wordt door de Vlaamse Overheid via Gezond Leven en IM vzw uitbetaald.

Specificering

Welke gegevens verzamelen we over jou?

 • Rijksregisternummer
 • Naam
 • Voornaam
 • Geboortedatum
 • Hoofdverblijfplaats
 • Status verhoogde tegemoetkoming
 • Geslacht
 • Datum contact met Bewegen Op Verwijzing-coach of tabakoloog
 • Duurtijd van de coaching
 • Betaalde persoonlijke bijdrage

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

Deze gegevens zijn nodig voor een correcte betaling van de Bewegen Op Verwijzing-coach of tabakoloog. Daarnaast worden, na anonimiseren, deze gegevens gebruikt voor analyse en beleidsrapportering.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De mutualiteiten kunnen vragen die je hebt over Bewegen Op Verwijzing en tabakologie beantwoorden. Ze krijgen dus ook toegang tot deze gegevens.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Gezond Leven volgt hierbij de geldende bewaartermijn betreffende financiële documenten, waaronder facturatie.

Wat zijn jouw privacy-rechten?

 • Recht op inzage en een kopie.

Je hebt het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 • Recht op aanpassing van gegevens.

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee jouw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

 • Recht op beperking.

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die Gezond Leven nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we jou hiervan op de hoogte.

 • Recht op vergetelheid

Indien je dit wenst heb je het recht om van ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen dan op jouw verzoek ingaan zonder onredelijke vertraging

 • Recht op overdraagbaarheid

Je kan van ons vragen om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Wanneer je solliciteert bij Gezond Leven zal je een bepaald proces doorlopen. Voor dit sollicitatieproces is het nodig dat wij bepaalde persoonsgegevens van jou vragen om te kunnen oordelen of we jou als medewerker in ons team kunnen verwelkomen.

Specificering

Welke gegevens verzamelen we over jou?

 • Identificatiegegevens;
 • Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal,…);
 • Samenstelling van het gezin;
 • Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de functie waarvoor gesolliciteerd wordt;
 • Beroep en betrekking

Waarom verzamelen we deze gegevens?

In de eerste plaats bewaren we bepaalde persoonsgegevens om met jou in contact op te kunnen nemen in kader van een gesprek dat heeft plaatsgevonden of nog zal plaatsvinden. In de tweede plaats verzamelen we jouw persoonsgegevens om correct te kunnen oordelen of je over de nodige vaardigheden en kennis beschikt om de functie uit te oefenen waarvoor je jezelf aanbiedt. Om hier een correct beeld van te schetsen kunnen wij je soms vragen om bepaalde documenten voor te leggen die dit mogelijk bewijzen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens blijven binnen de organisatie van Gezond Leven en worden niet gedeeld met andere partijen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Uw gegevens worden bewaard tot een jaar na het laatste contact.

Wat zijn jouw privacy-rechten?

 • Recht op inzage en een kopie.

Je hebt het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 • Recht op aanpassing van gegevens.

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee jouw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

 • Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die Gezond Leven nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we jou hiervan op de hoogte.

 • Recht op vergetelheid

Indien je dit wenst heb je het recht om van ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen dan op jouw verzoek ingaan zonder onredelijke vertraging

 • Recht op overdraagbaarheid

Je kan van ons vragen om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Bij jouw bezoek aan Gezond Leven kan je gratis gebruik maken van het Wifi-netwerk voor gasten.

Specificering

Welke gegevens verzamelen we over jou?

Wanneer je tijdens jouw bezoek aan Gezond Leven gebruik maakt van het Gezond Leven Wifi netwerk worden volgende gegevens van jou verzameld:

 • Identificatienummer van jouw toestel
 • Uw surfgedrag

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

Gezond Leven verzamelt deze gegevens vanuit haar gerechtvaardigd belang om eventueel misbruik van het netwerk te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang blokkeren van het apparaat waarmee je gebruik maakt van ons netwerk.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld, tenzij er op illegale wijze gebruik wordt gemaakt van het netwerk. In dat geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de gerechtelijke overheden en desgevallend onze professionele raadgevers.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De verzamelde gegevens worden na een jaar verwijderd.

Wat zijn jouw privacy-rechten?

We koppelen de verzamelde gegevens niet aan jouw identiteit. We kunnen dus geen rechten toepassen, tenzij je sluitend kan en wil aantonen welke van de verzamelde gegevens van jou afkomstig zijn.

Gezond Leven heeft beveiligingscamera’s geplaatst om de veiligheid in ons gebouw te garanderen. De camera’s zijn opgenomen in ons intern beeldverwerkingsregister en zijn aangegeven volgens de bepalingen uit de vernieuwde camerawet.

Specificering

Welke gegevens verzamelen we over jou?

De camera’s maken beelden van bepaalde plaatsen van het Gezond Leven, waarbij het mogelijk is dat je als bezoeker van Gezond Leven ook wordt gefilmd.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Gezond Leven plaats camera’s met het oog op de bescherming van jouw veiligheid en die van haar medewerkers. Zij verzamelt deze gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van Gezond Leven om te voorzien in de veiligheid van iedereen binnen Gezond Leven.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld. Enkel indien het noodzakelijk is in geval van een risico of een gevaar, worden de beelden overgemaakt aan het gerecht en de politiediensten. Dit uiteraard enkel wanneer de beelden ook daadwerkelijk worden bewaard.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De beeldopnamen worden 15 dagen bewaard.

Wat zijn jouw privacy-rechten?

 • Recht op inzage en een kopie

Je hebt het recht om de beelden die wij van jou gemaakt hebben, te bekijken. Omdat er op het beeldmateriaal ook andere gegevens van andere personen worden verwerkt zullen we per verzoek beoordelen in welke mate we er gevolg aan kunnen geven zonder de privacy van die andere personen te schenden. Jouw verzoek moet gemotiveerd zijn, dat wil zeggen dat je moet toelichten waarom je deze inzage vraagt.