Voor optimale slaagkansen van het project is het belangrijk dat het woonzorgcentrum voldoet aan de algemene en themaspecifieke deelnamevoorwaarden:

 • Indien het woonzorgcentrum aan alle deelnamevoorwaarden voldoet, kan het procesbegeleidingstraject opgestart worden.
 • Indien het woonzorgcentrum aan één voorwaarde niet voldoet, worden er in samenspraak met de procesbegeleider bijkomende acties opgesteld om aan deze voorwaarde tegemoet te komen en kan het traject toch opgestart worden. Met uitzondering voor het thema psychofarmaca: het woonzorgcentrum moet met onmiddellijke ingang beschikken over elektronische bewonersdossiers om een traject te kunnen opstarten. Er is geen flexibiliteit om dit op termijn in orde te brengen gedurende het procesbegeleidingstraject.
 • Indien het woonzorgcentrum aan meerdere voorwaarden niet voldoet, kan het traject niet opstarten. Het woonzorgcentrum kan op een later moment (van zodra aan alle voorwaarden is voldaan) terug een aanvraagformulier indienen.

Deze afspraken zijn ook van toepassing voor lopende procesbegeleidingstrajecten. Indien een woonzorgcentrum plots niet meer kan voldoen aan één of meerdere van deze voorwaarden kan dat het opstellen van bijkomende acties of een vroegtijdige stopzetting betekenen.

Algemene deelnamevoorwaarden

 • Het WZC situeert zich in Vlaanderen of het WZC valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid.
 • Het WZC gaat een engagement aan voor minimum 2 jaar (met eventueel een bijkomend jaar voor verankering) en dit voor 1 thema.
 • Bereid om vorming te organiseren/ financieren voor alle medewerkers.
 • Thema-coördinator vrijstellen (% VTE verschilt per thema of per stap uit de preventiemethodiek).
 • Preventie (en het thema specifiek) dient binnen kwaliteitsbeleid van het WZC opgenomen te worden.
 • Samenwerkingsovereenkomst voorziening – partnerorganisatie en projecthouder ondertekenen.
 • Evaluatie- indicatoren: als er bijkomende registratie nodig is dan worden deze opgenomen in de thema specifieke toelatingsvoorwaarden van het WZC (vb: voortdurende registratie).

Daarnaast zijn er ook thema specifieke voorwaarden:

Themaspecifieke deelnamevoorwaarden

Voor psychofarmaca

Het woonzorgcentrum investeert 0,2 VTE in een psychofarmacacoördinator. Hij of zij is het aanspreekpunt over het project en is verantwoordelijk voor een vlotte doorstroming van informatie naar de medewerkers in het woonzorgcentrum.

Het woonzorgcentrum voorziet een multidisciplinair psychofarmacateam. In het eerste jaar van het project zal dit team regelmatig samen komen, maar op termijn kan dit evolueren naar minimaal tweemaandelijks. Alle leden van het psychofarmaca-team krijgen vrijstelling om een train-de-trainer te volgen over psychofarmaca.

De CRA van het woonzorgcentrum is bereid om mee te werken aan het project en maakt deel uit van het psychofarmacateam. Voldoende ondersteuning van twee derde van de huisartsen is ook een voorwaarde voor het project.

De toeleverende apotheek is bereid om mee te werken en maakt deel uit van het psychofarmacateam.

Het woonzorgcentrum engageert zich om alle medewerkers mee te krijgen in het project. Zo is er de bereidheid om een infomoment te organiseren voor alle betrokkenen, waaronder bewoners, familie, maar ook vrijwilligers en alle andere medewerkers (bijvoorbeeld keukenpersoneel, technische dienst, enzovoort). Verder is het woonzorgcentrum bereid om een vormingsdag over psychofarmaca te organiseren voor al zijn paramedisch en zorgpersoneel (minimaal een halve dag).

Het woonzorgcentrum beschikt over een elektronisch bewonersdossier met medicatiemodule. Het procesbegeleidingstraject kan niet opstarten zolang aan de voorwaarde van een elektronisch bewonersdossier niet is voldaan.

Deze basisvoorwaarden ondersteunen het woonzorgcentrum in het ontwikkelen en implementeren van een preventief psychofarmacabeleid.

Voor val- en fractuurpreventie

Het WZC stelt gedurende het volledige implementatieproject een full time medewerker als interne trekker (genaamd ‘val- en fractuurpreventiecoördinator’) vrij voor een tewerkstellingspercentage dat als volgt werd vastgelegd:

 • Tijdens de eerste stappen (stap 1 t.e.m. 3) dient de interne trekker minstens 30% te worden vrijgesteld om zijn functie als val- en fractuurpreventiecoördinator te kunnen uitoefenen
 • Tijdens de tussenliggende stappen (stap 4 t.e.m. 5) dient de interne trekker minstens 20% te worden vrijgesteld om zijn functie als val- en fractuurpreventiecoördinator te kunnen uitoefenen
 • Tijdens de laatste stappen (stap 6 t.e.m. 7) dient de interne trekker minstens 10% te worden vrijgesteld om zijn functie als val- en fractuurpreventiecoördinator te kunnen uitoefenen

Het WZC neemt niet gelijktijdig deel aan andere implementatieprojecten of wetenschappelijk onderzoek/studies tijdens het doorlopen van het implementatieproces.

Tijdens het implementatieproject integreert het WZC een zorgmodule omtrent val- en fractuurpreventie in de software voor het bijhouden van een elektronisch bewonersdossier.

Alle medewerkers registreren vallen op continue wijze waarbij de registraties minimum volgende aspecten omvatten:

 • Datum valincident
 • Tijdstip valincident
 • Plaats valincident
 • Gevolg valincident
 • Vermoedelijke oorzaak valincident

Het WZC levert haar valregistraties maandelijks elektronisch aan het EVV aan.

Het WZC voorziet minstens eenmaal per jaar in bijscholing omtrent val- en fractuurpreventie aan alle medewerkers.

De coördinerend raadgevend arts (CRA) neemt een expliciet engagement:

 • CRA is het centraal aanspreekpunt voor medisch gerelateerde aspecten i.f.v. het project
 • CRA zal meewerken aan motivatie van collega-huisartsen

Het WZC neemt val- en fractuurpreventie expliciet op binnen het kwaliteitsbeleid.

Voor ondervoeding 

Het aanstellen van een interne voedingscoördinator, die 0,2 VTE wordt vrijgesteld van andere zorgtaken om dit engagement op te nemen.  

Het implementeren van het samen opgestelde voedingsbeleid. 

Het aanduiden van gemotiveerde leden voor het voedingsteam (2 per afdeling) .  

Het toekennen van voldoende tijd/vrijstelling voor het uitvoeren van de taken van het voedingsteam.  

Het voorzien van geijkt weegapparatuur voor staande en niet-staande personen. 

Het verankeren van het voedingsbeleid in de dagelijkse zorg, ook na het project. 

Voor mondgezondheid

(* Wegens groot succes zijn er momenteel onvoldoende procesbegeleiders voor het thema mondgezondheid en kan er geen zekerheid geboden worden over de timing wanneer het traject procesbegeleiding kan gestart worden.)

0,2 VTE vrijstelling voor mondzorgcoördinator.

CRA (Coördinerend Raadgevend Arts) neemt een expliciet engagement.

De leden van het mondzorgteam krijgen vrijstelling om de train de trainer vorming van het Vlaams Instituut Mondgezondheid te volgen.

Alle zorgverleners krijgen de kans om de mondzorgvorming op afdelingsniveau te volgen, georganiseerd door het mondzorgteam.

De organisatie engageert zich om een aankoopbeleid vast te leggen zodat alle bewoners over de juiste materialen en producten beschikken om dagelijkse mondgezondheid te kunnen uitvoeren.

Het mondzorgteam zal een aantal specifieke kwaliteitsindicatoren registeren gedurende de periode van 2 jaar.

De organisatie stemt ermee in om een niet aangekondigde nulmeting en een effectmeting op verschillende tijdstippen te laten uitvoeren door het Vlaams Instituut Gezonde Mond om naar de kennis, vaardigheden en attitude van zowel personeel als bewoners te peilen.