Voor optimale slaagkansen van het project is het belangrijk dat de voorziening voldoet aan de algemene en themaspecifieke deelnamevoorwaarden:

 • Indien de voorziening aan alle deelnamevoorwaarden voldoet, kan het procesbegeleidingstraject opgestart worden.
 • Indien de voorziening aan één voorwaarde niet voldoet, worden er in samenspraak met de procesbegeleider bijkomende acties opgesteld om aan deze voorwaarde tegemoet te komen en kan het traject toch opgestart worden. Met uitzondering voor het thema psychofarmaca in woonzorgcentra: het woonzorgcentrum moet met onmiddellijke ingang beschikken over elektronische bewonersdossiers om een traject te kunnen opstarten. Er is geen flexibiliteit om dit op termijn in orde te brengen gedurende het procesbegeleidingstraject.
 • Indien de voorziening aan meerdere voorwaarden niet voldoet, kan het traject niet opstarten. De voorziening kan op een later moment (van zodra aan alle voorwaarden is voldaan) terug een aanvraagformulier indienen.

Deze afspraken zijn ook van toepassing voor lopende procesbegeleidingstrajecten. Indien een voorziening plots niet meer kan voldoen aan één of meerdere van deze voorwaarden kan dat het opstellen van bijkomende acties of een vroegtijdige stopzetting betekenen.

Algemene deelnamevoorwaarden

 • De voorziening situeert zich in Vlaanderen of de voorziening valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid.
 • De voorziening neemt deel voor slechts 1 thema tegelijkertijd.
 • De voorziening gaat een engagement aan voor minimum 2 jaar voor WZC en minimum 1 jaar voor LDC (met eventueel een bijkomend jaar voor verankering).
 • Bereid om vorming te organiseren/ financieren voor alle medewerkers.
 • Thema-coördinator vrijstellen (% VTE verschilt per thema of per stap uit de preventiemethodiek).
 • Preventie dient binnen het kwaliteitsbeleid van de voorziening opgenomen te worden.
 • Samenwerkingsovereenkomst voorziening – partnerorganisatie en projecthouder ondertekenen.
 • Evaluatie-indicatoren: als er bijkomende registratie nodig is dan worden deze evaluatie-indicatoren opgenomen in de themaspecifieke toelatingsvoorwaarden van de voorziening (bv.: voortdurende registratie).

Daarnaast zijn er ook themaspecifieke voorwaarden per subsetting:

  Themaspecifieke deelnamevoorwaarden voor WZC

  Themaspecifieke deelnamevoorwaarden LDC