Een gratis project voor procesbegeleiding in WZC?

Een project voor woonzorgcentra en lokale dienstencentra

Het project 'Procesbegeleiding voor preventie binnen zorg en welzijn wil tegemoetkomen aan de motivatie van WZC en LDC om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van hun bewoners / bezoekers te bevorderen, de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden en om de kennis over gezondheidsthema’s te verhogen en er ook expliciet aandacht aan te besteden. Het project kadert in de nieuwe preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder leven’.

De Vlaamse overheid stelt procesbegeleiders ter beschikking om WZC en LDC hierin te ondersteunen. Het project zet in op val- en fractuurpreventie, ondervoeding, preventieve mondgezondheid en psychofarmaca bij woonzorgcentra en op gezonde voeding bij lokale dienstencentra. De procesbegeleider werkt op maat van de voorziening. Met begrip voor de dagelijkse realiteit en met oog op de visie van de voorziening. Geen inspecteur, maar iemand die het proces mee opvolgt. Een inhoudelijk expert over het thema die nieuwe inzichten, tips, tools en instrumenten aanreikt om de voorziening te ondersteunen bij een succesvolle implementatie van het thema. Hiervoor kreeg de procesbegeleider een intensieve opleiding.

Er werd een draaiboek per thema ontwikkeld als houvast voor de procesbegeleider en de voorziening. Het draaiboek bestaat uit 7 stappen voor het implementeren van een kwaliteitsvol beleid.

Dit project loopt volgens de huidige regelgeving tot 31 december 2028. Procesbegeleidingen die gestart zijn of goedgekeurd werden, kunnen afgewerkt worden tot ten laatste 31 december 2028. Vanaf januari 2024 kunnen ook lokale dienstencentra deelnemen aan het project. Indien je inschrijving als LDC is goedgekeurd, garanderen we dat het traject kan beëindigd worden mits dit binnen de 20 contacturen valt. Indien je inschrijving als WZC is goedgekeurd, garanderen we dat het traject kan beëindigd worden mits dit binnen de 65 contacturen valt.

Hoe ziet het eruit in de praktijk?

Achter de schermen van het project

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen het Departement Zorg, de partnerorganisatie voor alcohol, drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen, de partnerorganisatie voor val- en fractuurpreventie, de partnerorganisatie preventieve mondgezondheid, de partnerorganisatie voeding, beweging, sedentair gedrag en ondervoeding, de Vlaamse Logo’s en de koepels Zorgnet-Icuro, VVSG & Vlozo.

Stuurgroep

Om dit project in goede banen te leiden, is er een stuurgroep opgericht die regelmatig samenkomt. Het resultaat van deze vergaderingen zijn afspraken die vastgelegd zijn in een ministerieel besluit.

Stand van zaken project

Elk jaar wordt er een voortgangsrapport opgemaakt voor de Vlaamse overheid om de vorderingen en de resultaten van het voorgaande jaar te rapporteren. Vanaf 2023 delen we hiervan graag een samenvatting:

Bij wie kan je terecht voor vragen?

Voor algemene vragen over het project kan je terecht bij kathleen.decuyper@gezondleven.be

Partners Procesbegeleiding Zorg