Omgevingsinterventies focussen zich op een bewuste (her)inrichting van de fysieke omgeving (bv. de herinrichting van bureaus om samenwerking te bevorderen) en de actieve creatie van een sociaal klimaat (bv. door laagdrempelige werknemersparticipatie). Dat stimuleert gedragsverandering en faciliteert een ondersteunende organisatiecultuur. 

Voorbeelden van omgevingsinterventies:

 • Sociale steun, een gesprekkencyclus of een coachingtraject voorzien voor medewerkers die daarom vragen
 • Een peter-/metersysteem installeren en mentorschap van nieuwkomers
 • Een buddysysteem installeren om elkaar te ondersteunen
 • Een talentenpool organiseren zodat je gericht kan inzetten op de talenten van je medewerkers
 • Een teamvisie uittekenen om de teamcohesie te verhogen
 • Werken met een feedbackcyclus en een cultuur van vertrouwen en open communicatie creëren
 • Leidinggevenden stimuleren om zich te profileren als rolmodel van een gezonde leefstijl en zelfzorg
 • De voorbeeldfunctie van leidinggevenden onderstrepen met betrekking tot positieve ingesteldheid, feedback geven, open communicatie … 
 • Een cultuur van respect en waardering installeren in de organisatie
 • Een veilig klimaat creëren door een psychologisch veilige werkomgeving te installeren met nultolerantie voor pesten en grensoverschrijdend (seksueel) gedrag tussen collega’s, en een open en transparante communicatie over veranderingen
 • Een stille ruimte voorzien waarin het personeel tot rust kan komen
 • Geschikte ruimtes en lokalen voorzien voor uiteenlopende activiteiten (brainstorm, overleg, in stilte werken …)
 • Ruimtes voorzien die een gezonde balans tussen inspanning/ontspanning en rust toelaten
 • Een gezellige koffieruimte inrichten die informele contacten, debriefing en praten tussen collega’s van hetzelfde team aanmoedigt
 • Voldoende licht en een groene omgeving creëren in en buiten de onderneming