In deze stap zoek je uit wat er in jouw stad of gemeente al bestaat om kinderen en jongeren goed in hun vel te doen voelen. En je bekijkt wat nog nodig is. Met andere woorden: je brengt in kaart aan welke pijlers al of nog niet gewerkt wordt in je stad of gemeente. Door zo’n stand van zaken te maken, kan je kiezen op welke omgevingselementen je vooral zal inzetten.

Aan de slag

Breng in kaart hoe het met de 8 pijlers in jouw stad of gemeente staat

  • Vertrek van het model van de ‘8 pijlers voor veerkracht van kinderen en jongeren in je stad/gemeente’ en gebruik het als ‘quickscan’ om naar de initiatieven in je stad of gemeente te kijken:
    • Rond welke pijlers gebeurt er al veel?
    • Aan welke pijlers wordt nog weinig aandacht besteed?
    • Geef jezelf een score per pijler op basis van de antwoorden op deze vragen. Meer informatie over de pijlers vind je in de checklist
  • Kies op basis van je analyse minimum twee pijlers waaraan je wil/moet werken in jouw stad of gemeente. 
  • Kies op basis van je analyse minimum twee pijlers waaraan je wil/moet werken in jouw stad of gemeente. 
  • Werk mee aan de Warme William-campagne, zo help je kwetsbaarheid bespreekbaar te maken (pijler 6). 

Inventariseer het bestaande aanbod binnen de gekozen pijlers: 

Je kan de partners uit de projectgroep vragen om dit als ‘huiswerk’ te doen voor de volgende bijeenkomst. 

Als trekker kan je zo al zien wat goed loopt en waar nog hiaten zitten. Verzamel alles in een lege gezondheidsmatrix. Zo krijg je een idee van wat de aandachtspunten binnen de pijler worden en op welke strategieën al sterk wordt ingezet binnen de pijlers

Stel de gekozen pijlers voor

aan het college van burgemeester en schepenen en onderbouw je voorstel met de resultaten uit je analyse.

TIP: Onderbouw je keuze voor een pijler met (bestaande) lokale kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Denk aan de bestaande omgevingsanalyse voor de meerjarenplannen 2020 - 2025, een screening van de bestuursakkoorden met de matrix voor integraal beleid, informatie uit de gemeentemonitor, resultaten uit bevragingen over mentaal welbevinden op scholen, indicatorleerlingen in scholen, andere lokale preventiecijfers …