Als je een duidelijk zicht hebt op de beginsituatie, kan je de prioriteiten en doelstellingen gaan bepalen.

Geef bij de keuze van je prioriteiten de voorkeur aan acties die bewezen impact hebben, die betaalbaar zijn en die eenvoudig uit te voeren zijn. Kies voor een mix van prioriteiten op korte en lange termijn. Je kan ook de gezondheidsmatrix (ingevuld in stap 2) gebruiken in deze stap, ze geeft je zicht op wat er ontbreekt en waar de prioriteit ligt.

Je kan prioriteiten kiezen afhankelijk van:

 • waar het meeste nood aan is in de voorziening en bij de doelgroep
 • waar er draagvlak en ‘zin’ voor is
 • aanwezige objectieve gegevens van gezondheid of gezond gedrag zoals het aantal rokers of overgewichtspercentages
 • ...
Korte termijnLange termijn
Eenvoudig
Moeilijk

Omschrijf verschillende doelstellingen die afgestemd zijn op je visie (stap 1).

Hou er rekening mee dat je de doelstellingen SMART formuleert:

 • Specifiek – De doelstelling is eenduidig en kan niet anders geïnterpreteerd worden.
 • Meetbaar – Ik kan meten of de doelstelling bereikt wordt.
 • Acceptabel – De doelstelling is aanvaardbaar voor de doelgroep en/of het management.
 • Realistisch – De doelstelling is haalbaar en realistisch (= let op dat je je verwachtingen niet te hoog of te laag stelt).
 • Tijdsgebonden – Ik heb de tijdsspanne aangegeven waarin ik de doelstelling wil bereiken.

Vooropstellen dat het gezondheidsbeleid het ongezonde gedrag van elke cliënt of patiënt zal veranderen, is een onrealistische doelstelling. Cliënten en patiënten worden beïnvloed door verschillende factoren. Als voorziening ben je slechts een van die factoren. Cliënten en patiënten worden in hun gedrag ook beïnvloed door familie, vrienden, hun werkcontext, hun woonplaats, de sportclub … Het is beter om doelstellingen te formuleren op het niveau van gedragsdeterminanten zoals kennis, vaardigheden, zelf-effectiviteit, attitude en gezond aanbod.

Voorbeelden:

 • “Tegen het einde van dit jaar wordt het thematische gezondheidsbeleid opgenomen in het kwaliteitsbeleid van de voorziening.”
 • “We leggen 1 keer per week een leuk en fysiek alternatief vast voor tv-kijken, in samenspraak met de bewoners.”
 • We nemen afspraken over ventileren en verluchten op in het huisreglement tegen het einde van dit jaar.”

Als je beslist hebt wat de prioriteiten en doelstellingen zijn, is het opnieuw belangrijk die te communiceren naar alle betrokken partijen.