Om een gezondheidsbeleid goed te kunnen uitbouwen, is iemand nodig die dit proces deskundig begeleidt.

Taken van een procesbegeleider

Een procesbegeleider bewaakt jullie proces. In de praktijk zien we dat dit vaak iemand intern is, die deze functie erbij neemt. Om deze belangrijke taken uit te voeren is voldoende tijd en ruimte cruciaal. Daarnaast vraagt het ook heel wat deskundigheid op het vlak van trajectbegeleiding en werken met groepen. Een grote taak is namelijk het begeleiden van een werkgroep.

Minimumtaken van een trekker:

  • Bewaken van het proces om alle stappen te doorlopen
  • Organiseren en begeleiden van een werkgroep
  • Terugkoppelen bij officiële organen van de organisatie (directie, raad van bestuur …)
  • Contactpersoon zijn voor het gezondheidsbeleid (naar collega’s, werkgroep, gasten, externe partners …)
  • Opvolgen van verdeelde taken: het actieplan nauwgezet opvolgen en de timing in het oog houden.
  • Centraliseren van alle informatie (verzamelen voor en na werkgroep).

Enkele aandachtspunten:

  • Denk goed na over wie er zeker in de werkgroep moet zitten, en hoe de rollen en taken verdeeld worden. Erken de meerwaarde van een multidisciplinaire werkgroep. Samenwerken is geen doel maar een middel, waarbij elkaars potentieel versterkt wordt. Het is verrijkend om in de werkgroep mensen met verschillende functies en afdelingen binnen de organisatie samen te brengen. Zij kunnen een andere werking hebben of andere accenten leggen, die een invloed kunnen hebben op het gezondheidsbeleid. Misschien hebben ze een leefgroep met kinderen/jongeren van een andere leeftijd of een kortere verblijfsduur, of hebben ze andere regels over aankoopbeleid. Bovendien hebben ze mogelijk andere noden.
  • In de eerste werkgroepbijeenkomst is het goed verwachtingen af te stemmen tussen de verschillende leden. Een kok kan met een totaal andere verwachting deelnemen aan de werkgroep dan een begeleider, preventiewerker of coördinator. Vaak zijn deze mensen met verschillende functies het ook niet gewoon om met elkaar in één vergadering te zitten. Hou hier rekening mee door in te zetten op kennismaking.
  • Bewaak in de werkgroep de sfeer van ‘samen zoeken’. De werkgroep is er om zoveel mogelijk bottom-up te kunnen werken. Het gezondheidsbeleid moet aansluiten bij de noden van elke afdeling. Als procesbegeleider stel je de juiste vragen en ondersteun je het proces, maar je legt niets op. Je let er ook op dat niet één iemand met alle ideeën komt en alle taken uitvoert.
  • Spreek met de werkgroep af hoe naar de teams, collega’s, jongeren, ouders … zal gecommuniceerd worden om hen zoveel mogelijk te betrekken bij de stappen die gezet worden in het gezondheidsbeleid. Dit hoeft geen eenrichtingsverkeer te zijn: als collega’s iets willen toevoegen aan wat in de werkgroep besproken is, kan dit in de werkgroep ter sprake komen.