Veel organisaties in de jeugdhulp werken aan gezondheid. Maar het blijft soms bij eenmalige projecten of werkgroepen. Nochtans werkt een uitgewerkt gezondheidsbeleid als onderdeel van een brede visie het best. Daarom deze handige tools om een sterk beleid op poten te zetten: de gezondheidsmatrix, het stappenplan en de succesfactoren.

Wie gaat er aan de slag?

Het initiatief om werk te maken van een gezondheidsbeleid kan van eender wie komen. Laat het echter niet bij die ene persoon of dat ene groepje blijven. Je kan bijvoorbeeld werken met een werkgroep en hard inzetten op participatie.

Welke tool gebruik je wanneer?

De gezondheidsmatrix, het stappenplan en het spinnenweb van succesfactoren zijn drie instrumenten die je helpen bij de uitbouw van het gezondheidsbeleid in jouw organisatie/leefgroep. Elk instrument heeft z’n doel en wordt op één of meerdere momenten in het proces gebruikt.

Met deze drie instrumenten zal je erin slagen een gezondheidsbeleid op maat uit te bouwen. Je zal als organisatie komen tot een gedragen visie over wat een gezond leven ondersteunen inhoudt, en welke kansen en keuzes daarbij komen kijken. Met het gezondheidsbeleid kan je acties uitstippelen die gebruik maken van verschillende strategieën. Goede initiatieven die er al zijn, zal je structureel ingebed krijgen in dit beleid. Het biedt een houvast als de gezondheid bedreigd wordt én helpt tegelijkertijd anticiperen op toekomstige incidenten.

Stappenplan 2

Het stappenplan

Het stappenplan gebruik je om stap voor stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend beleid.

Matrix 2

De gezondheidsmatrix

Een succesvol beleid bestaat uit een mix van acties die een samenhangend geheel vormen. De gezondheidsmatrix stelt die visueel voor. Je kan de matrix doorheen alle stappen van het stappenplan gebruiken.

Spinnenweb 2

Het spinnenweb

Wat geeft het gezondheidsbeleid meer kans op slagen? We onderscheiden enkele succesfactoren.

In co-creatie ontstaan

We ontwikkelden Gezonde Gasten in samenwerking SAM vzw, Logo’s en Jo-in vzw, met de steun van de Vlaamse overheid. De methodiek werd samen met vzw De Waaiburg, vzw De Korf en vzw ’t Pasrel ontwikkeld. Verschillende jongerenopvangcentra en diensten werkten aan een bijsturing mee: BZW modules van CAW’s, dag(begeleidings)centra in de BJZ, CIG's, GI, CKG's, INLOOP-teams, Steunpunt Expertisenetwerken, Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg, MFC's en OOOC's. Waarvoor dank!