Om het bewegingsbeleid van je school succesvol te maken, is het aan te raden om rekening te houden met een aantal succesfactoren. Ontdek ze allemaal!

Betrokkenheid en participatie van personeel, leerlingen en ouders

Wil je verplaatsingen met de fiets stimuleren of het aanbod aan beweging tijdens de middag vergroten? Ga dan stapsgewijs te werk. Veranderingen in het bewegingsbeleid op school kun je het beter geleidelijk doorvoeren, met betrokkenheid van leerlingen, ouders en het schoolteam. Je creëert een draagvlak voor de veranderingen in het beleid door in dialoog te gaan met leerlingen, ouders en het schoolteam, en hen te informeren over het aanbod en de afspraken op school. Het is belangrijk en efficiënt om vroeg in te zetten op betrokkenheid. 

Acties in het bewegingsbeleid hebben meer kans op slagen als je de leerlingen betrekt. Dat kan op verschillende manieren, zoals de afname van een enquête, workshops rond bepaalde sporten, een brainstorm over de vernieuwing van de speelplaats … Ontdek nog meer tips voor leerlingenparticipatie!

Vergeet ook het personeel niet. Laat hen bijvoorbeeld mee brainstormen over het bewegingsbeleid en geef hen verantwoordelijkheden binnen de uitgewerkte acties. Je kunt een werkgroep Beweging opstarten of het thema bewegen opnemen in de werkgroep Gezondheid.

Acties die beweging op school promoten hebben meer effect op de leefstijl van de leerlingen als je ook de ouders betrekt. Zo kun je hen inspireren om thuis dezelfde gezondheidsboodschap mee te geven als op school.

Volgens het participatiehuis (van de Cel Ouderbetrokkenheid van de drie ouderkoepels GO! ouders, KOOGO en VCOV) kun je ouders op verschillende manieren betrekken, van minimaal tot heel actief. Symbolisch geeft het participatiehuis de evolutie weer van ouderbetrokkenheid naar ouderparticipatie. 

Concreet omvat het huis vijf onderdelen van ouderbetrokkenheid zonder hiërarchische indeling: mee-leven, mee-weten, mee-helpen, mee-denken en mee-bepalen. Zo kun je bijvoorbeeld een enquête bij ouders afnemen die peilt naar de tevredenheid over een verkeersveilige schoolomgeving (mee-denken). 

Voor meer info en concrete acties kun je ook terecht op Inspiratieboxen 'Sport beweegt je school' – Betrokkenheid / participatie.

Evidencebased werken

Om de kwaliteit van het bewegingsbeleid op te volgen, is het aan te raden om niet alleen een eindevaluatie te organiseren. Tussentijdse evaluaties laten je toe om na enkele stappen te ontdekken waar je staat en zo nodig bij te sturen.

Info en hulp vind je in de verschillende checklists uit stap 6 ‘Evalueer en stuur bij’. 

Ontdek meer over evidencebased werken.

Deskundigheid

Heb je het gevoel dat je team kennis of vaardigheden tekortkomt om optimaal aan het bewegingsbeleid te werken? Weet dan dat er verschillende manieren zijn om de deskundigheid van het volledige schoolteam te verhogen. Dat kan via:

  • de verschillende opleidingen rond beweging van Gezond Leven;
  • ervaringsuitwisselingen met andere scholen;
  • ervaringsuitwisselingen tussen collega’s;
  • samenwerkingen met externe partners (MOEV, pedagogische begeleidingsdiensten Logo, gemeente, sportclubs, jeugdverenigingen, bedrijven …).

Onder de rubriek ‘Educatie’ vind je meer tips.

Beleidsmatig

Probeer beleidsmatig te werken. Dat wil zeggen dat je je houdt aan het vooropgestelde plan. Dat is belangrijk om gefocust te blijven en georganiseerd te werken. Stel daarom duidelijke prioriteiten, doelstellingen en planningen op, en probeer je daar zo veel mogelijk aan te houden.

Actief toezicht

Voor het thema beweging is ook actief toezicht een succesfactor.

‘Actief toezicht’ is afgeleid van het ruimere begrip ‘activerend toezicht’. Het is een begeleidersstijl waarbij de leerkrachten de leerlingen aanzetten tot meer lichaamsbeweging door ‘actief’ toe te zien. Door actief toezicht kom je tegemoet aan de natuurlijke bewegingsdrang van de kinderen en jongeren, en moedig je de zin aan om blijvend te bewegen.