Een preventief gezondheidsbeleid en Health in All Policies (HiAP)

We hebben een gezondheidsbevorderend beleid nodig dat aandacht heeft voor de ongelijke verdeling van gezondheid onder de bevolking. Een gezondheidsbevorderend beleid moet er volgens ons voor zorgen dat de omgeving waarin mensen geboren worden, opgroeien, wonen en werken de gezondheid zoveel mogelijk begunstigt en dat de drempels die mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie in hun omgeving ervaren om gezond gedrag te kunnen stellen, zo laag mogelijk zijn.

Verschillende gezondheidsdeterminanten die de kans op een goede gezondheid verkleinen en gezond gedrag bemoeilijken, liggen vaak buiten het domein van gezondheid zelf. De oorzaken van de oorzaak (‘the causes of the causes’ of ‘root determinants’) van gezondheidsongelijkheid gaan inderdaad terug naar fundamentele ongelijkheden tussen mensen die zich vertalen naar ongelijkheid op het vlak van (toegang tot) onder meer werk, huisvesting en onderwijs. Daarom zijn ook deze beleidsdomeinen en -niveaus, én samenwerking tussen deze beleidsdomeinen, cruciaal om gezondheidsongelijkheid aan te pakken. Een HiAP-aanpak heeft het potentieel om in te spelen op omgevingsdeterminanten die zowel direct als indirect een impact hebben op gezondheid. Denk aan gezonde luchtkwaliteit in alle buurten, kwalitatieve huisvesting voor iedereen, toegang tot kwalitatief onderwijs voor allen enz. Tegelijk kan HiAP ook individuele gedragsdeterminanten als competenties en drijfveren beïnvloeden door bijvoorbeeld kwaliteitscriteria in het onderwijs.

We willen daarom inzetten op het sensibiliseren en activeren van de brede maatschappij en meer specifiek van beleidsmakers uit alle beleidsdomeinen en -niveaus omtrent gezondheidsongelijkheid en de onderliggende mechanismen. We willen hen wijzen op het belang van sociale determinanten van gezondheid, de impact van beleidsbeslissingen op gezondheid en de noodzaak van een integrale aanpak van gezondheid vanuit de verschillende beleidsdomeinen (= HiAP). We willen zoeken naar win-win’s met andere beleidsdomeinen zodat ook wij vanuit gezondheidsbevordering en ziektepreventie kunnen bijdragen aan andere doelen dan gezondheid. Tegelijkertijd willen we vanuit de preventieve gezondheidszorg een integraal beleid toepassen en samenwerken met organisaties en actoren uit andere sectoren.