Voeding

Voeding en duurzaamheid

Secundair onderwijs

Tweede graad

Eindtermen

BC 7.11      De leerlingen hanteren aangereikte strategieën om vormen van inspraak, participatie en besluitvorming toe te passen, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen. (2de graad – A stroom, B stroom)BC 7.18 De leerlingen beschrijven concrete situaties met betrekking tot mensenrechten. (2de graad – B stroom)
BC 7.7      De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten (transversaal).
BC 7.20      De leerlingen illustreren sociale rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid aan de hand van concrete voorbeelden. (2de graad – A stroom)

Leerdoelen

Vaardigheden & attitudes

  • Jongeren kunnen een standpunt formuleren over de toepassing van duurzame landbouw (bv. houden ook rekening met hoeveelheid land nodig bij bioteelt, bv. geen uitsluitsel over mogelijke gezondheidsvoordelen van biologische t.o.v. conventionele voeding)
  • Jongeren kunnen een standpunt vormen over het gebruik van gentechnologie
  • Jongeren kunnen een standpunt vormen over het gebruik van pesticides
  • Jongeren reflecteren kritisch over dierenwelzijn in het kader van duurzaamheid

Materialen en methodieken