Gezond binnen: dat lucht op

We brengen zo’n 85% van onze tijd binnen door. Dat is véél. Op zich is dat geen probleem, maar dat wordt het wél als je weet dat de lucht binnen vaak méér vervuild is dan de lucht buiten. Onderzoek bevestigt dit.

2020 Gezond Wonen

In november 2021 organiseerden wij de actieweek ‘Gezond Binnen: dat lucht op’

Een gezonde binnenlucht is cruciaal voor een goede gezondheid en een gezonde thuis. Een combinatie van structurele problemen aan de schil van een huis en onaangepast bewonersgedrag, kan ervoor zorgen dat er sprake is van ongezonde binnenlucht. Toch kan je al heel wat bereiken door te focussen op het gedrag van de bewoner.

Om dit probleem op te lossen, is er meer nodig dan bewustwording. Een ongezonde binnenlucht is vaak onzichtbaar voor de buitenwereld met alle gevolgen van dien voor de bewoners, gaande van gezondheidsproblemen tot sociale uitsluiting. Om hier iets aan te veranderen, is er een mix van interventies nodig en moet er méér gebeuren dan bewoners gewoon informatie geven. Het is echter niet gemakkelijk om hiermee als lokaal bestuur aan de slag te gaan.

Door het naar voor schuiven van een aantal inspirerende goede praktijken willen we jouw gemeente stimuleren om ook actie te ondernemen rond een gezond binnenluchtklimaat. Want élke actie, hoe klein ook, kan een wezenlijk verschil betekenen voor de betrokkenen. Ga met je gemeente aan de slag en neem contact op met de medisch milieukundige van je lokale Logo om een concreet plan van aanpak uit te werken.  

De actieweek ‘Gezond Binnen: Samen naar een gezonde thuis’ van 2020, een terugblik

In 2020 gaven we de aftrap van een langere cyclus waar de focus ligt op samenwerken én van elkaar leren rond een gezond binnenmilieu. Een gezond binnenmilieu realiseren is misschien complex, maar zeker niet onmogelijk. Vele actoren kunnen een rol spelen in dit verhaal en dit vaak zonder dat ze dat beseffen.

De campagne van vorig jaar richtte zich daarom zowel tot lokale besturen als tot alle andere intermediairs van binnenmilieu op gemeentelijk niveau. Structurele verandering is namelijk enkel mogelijk als er gewerkt wordt volgens de principes van Health in All Policies. Om iets te doen aan het sluimerende probleem van een ongezond binnenmilieu dienen daarom verschillende intermediairs rond binnenmilieu aangesproken te worden. We richtten ons tijdens de actieweek vorig jaar dan ook op woonambtenaren, gezondheidsambtenaren, planners ruimtelijke ordening, energiesnoeiers, buurt- en welzijnswerkers, renovatiecoaches, huurbegeleiders, sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren.

Om lokale actoren te inspireren om samen te werken rond een gezond binnenmilieu, werd er ingezet op het verspreiden van vijf inspirerende praktijkvoorbeelden die tonen hoe samenwerken hét verschil kan maken voor een gezonde(re) thuis. Deze praktijkvoorbeelden kan je hieronder ontdekken!

Actieweek ‘Gezond Binnen’ is een blijvertje

We organiseren de campagne ‘Gezond Binnen’ om de twee jaar, en dat sinds 2014. In de afgelopen jaren werden zo al heel wat mooie materialen ontworpen die nog vandaag altijd heel bruikbaar zijn. Vanaf 2022 wort de campagne georganiseerd door Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze kan je meevolgen op www.gezondbinnen.be

Contact