Niet alleen in de klas zelf kun je werken aan educatie, maar ook een combinatie van werkvormen of activiteiten op schoolniveau zijn een meerwaarde voor je bewegingsbeleid.

Affiches

Hang sensibiliserende affiches op in lokalen waar leerlingen vaak lang stilzitten (zoals in de refter, de bibliotheek, pc-klassen, studiezalen …). 

Het schoolteam promoot beweging tijdens de pauzes

Zorg voor voldoende promotie van laagdrempelige bewegingsactiviteiten tijdens de speeltijden, middagpauzes en/of na schooltijd. Je vindt meer info bij ‘omgevingsinterventies’.

Overkoepelend lesthema beweging 

De boodschap is het duidelijkst als het thema beweging aan bod komt in verschillende jaren en in verschillende vakken. Laat leerkrachten hierover afspraken maken.

Organiseer met de hele school een gezonde dag/week/maand die in het teken staat van beweging.

Educatie rond actieve verplaatsing

  • Fietsvaardigheidsoefeningen voor de leerlingen
  • Controle van fietsen door de lokale politie
  • Leren veilig naar school stappen (bv. via Het Grote Voetgangersexamen)
  • Fietslessen voor die leerlingen die niet kunnen fietsen (in het kader van verplaatsingen met de fiets tijdens de schooluren)

Voorbeelden van werkvormen voor het schoolteam

Bewustmaking van het eigen gedrag en dat van de leerlingen 

Instrumenten om het eigen gedrag te meten of registreren:

  • Korte beweegtest
  • Stappen tellen (voor personeel en leerlingen van de derde graad secundair onderwijs) 
  • Werkblaadje: analyse van mijn eigen beweeggedrag

Informatie verspreiden

Personeelsvergaderingen, nascholingen, pedagogische studiedagen of projectdagen

Tijdens personeelsmomenten of -dagen kun je concreet inzetten op dit thema. Je kunt tijd maken om samen met het schoolteam het huidige bewegingsbeleid op school te screenen, actieplannen op te stellen, taken te verdelen, of vormingen van externen of gastsprekers aan te bieden. Leraren kunnen ook een nascholing volgen over bewegingsbeleid op school.

Tip! Geef leerkrachten inspraak in het beleid, zo creëer je betrokkenheid en een draagvlak. Plaats het thema beweging vast op de agenda van vergaderingen om de verankering binnen het ruimere gezondheidsbeleid van de school te vergemakkelijken.