De kolommen in de matrix staan voor vier niveaus, waarop je de strategieën toepast:

De cliënt, patiënt, bewoner of bezoeker

Hieronder vallen alle initiatieven of acties die je ofwel naar één individuele patiënt of cliënt richt ofwel naar een groep mensen in je zorginstelling die bepaalde risico’s lopen. Er moet dus rekening worden gehouden met de individuele kenmerken, behoeften en wensen op vlak van preventieve gezondheid. Je kan dus acties richten naar één patiënt of cliënt, bijvoorbeeld het doorverwijzen van een roker naar het effectieve rookstopaanbod.

Gesprek longarts 01

De afdeling

Alle activiteiten die je naar een afdeling van de zorginstelling richt, vallen onder dit niveau. Je houdt best rekening met organisatorische en ruimtelijke aspecten die betrekking hebben op de afdeling.

Bijvoorbeeld binnen de afdeling wordt een groepscursus stoppen met roken georganiseerd, worden affiches/poster opgehangen rond stoppen met roken, …

De voorziening

In deze kolom passen alle activiteiten die naar alle cliënten of patiënten en hun leefomgeving gedaan worden op voorzieningenniveau. Bijvoorbeeld: afspraken die gemaakt worden voor de volledige zorginstelling rond roken. Signalisatie in de zorginstelling over waar wel en niet gerookt mag worden, groepscursus stoppen met roken voor het volledige personeel/ziekenhuis/zorginstelling, signalisatie op de schermen in de zorginstelling, het rookstopaanbod binnen de zorginstelling, de farmacologische ondersteuning in de zorginstelling, de rookruimte buiten uit het zicht,…

Mensen voor ziekenhuis 01

Omgeving buiten de voorziening

In deze kolom is de fysieke en sociale omgeving buiten de voorziening de context waar je je naar richt: dit kunnen mantelzorgers zijn, familieleden of andere contextfiguren, de aanwezigheid van dienstencentra in de buurt, het gemeentebestuur enz.

Een voorziening staat immers niet op zich. Ze is ingebed in de fysieke en sociale omgeving daarbuiten. En die omgeving oefent ook invloed uit op het gezondheidsbeleid van de voorziening. Het is dus essentieel om rekening te houden met die invloed en om ook op dit niveau acties te plannen. Bijvoorbeeld: informatie geven aan de buurtbewoners of het vernieuwde rookbeleid, samenwerking met de gemeente of scholen ivm het rookbeleid, …