Alle aanvragen worden beoordeeld op basis van onderstaande criteria. Elke aanvraag wordt beoordeeld door minstens 2 onafhankelijke beoordelaars van het Vlaams Instituut Gezond Leven. De Vlaamse stuurgroepleden van het Bewegen Op Verwijzing project keuren de beoordelingen goed of keuren de beoordeling af. Vraag ondersteuning en begeleiding aan het Logo uit je regio bij het opstellen van je aanvraagdossier.

Algemeen

 • Het aanvraagformulier is volledig ingevuld.
 • Er is een verantwoordelijke organisatie (trekker) aangeduid die de eindverantwoordelijkheid draagt en contactorganisatie is voor het Bewegen Op Verwijzing initiatief.
 • Bewegen Op Verwijzing sluit aan bij de lokale werking van de verantwoordelijke organisatie (trekker).
 • Bewegen Op Verwijzing sluit aan bij het gezondheidsbeleid van de deelnemende lokale besturen.

Netwerk

 • Er is een Bewegen Op Verwijzing netwerk van lokale partners uit verschillende sectoren dat het Bewegen Op Verwijzing initiatief ondersteunt en lokaal aanstuurt. Lees hier welke lokale organisaties je kan betrekken in je Bewegen Op Verwijzing netwerk.
 • Elke lokale antenne (en/of overkoepelend Bewegen Op Verwijzing netwerk) bestaat minstens uit een evenwichtige vertegenwoordiging van minstens volgende categorieën:
  • de lokale besturen van alle betrokken gemeenten;
  • de huisartsenkringen werkzaam in alle betrokken gemeenten;
  • het Logo werkzaam voor het kleinstedelijk gebied in kwestie;
  • de gezondheids- en welzijnszorg;
  • aanbieders van laagdrempelig beweegaanbod in de 4 bewegingscontexten (vrije tijd, thuis, actief vervoer en werk);
  • organisaties die kwetsbare groepen vertegenwoordigen.
 • De manier waarop het lokaal Bewegen Op Verwijzing netwerk werkt is concreet beschreven en komt regelmatig samen op een kwaliteitsvolle manier.

Regio

 • Het Bewegen Op Verwijzing initiatief volgt de zorgregio-indeling.
 • Er is slechts één Bewegen Op Verwijzing aanvraag per zorgregio kleine stad.
 • Een gemeente of stad heeft de intentie om in zijn geheel omvat te worden.
 • Het Bewegen Op Verwijzing initiatief bereikt minstens 25% van de inwoners van de zorgregio kleine stad.
 • Het Bewegen Op Verwijzing initiatief heeft recht op de éénmalige incentive als minstens 50% van de inwoners van het kleinstedelijk gebied bereikt kunnen worden.
 • Het Bewegen Op Verwijzing initiatief heeft een concreet plan om een uitbreiding over de volledige zorgregio kleine stad na te streven.
 • De taken die opgenomen worden in (de lokale antenne en) het overkoepelende netwerk zijn concreet omschreven.

Bewegen Op Verwijzing coaching

 • Het Bewegen Op Verwijzing initiatief stelt één of meer kandidaten Bewegen Op Verwijzing coaches voor.
 • De Bewegen Op Verwijzing coach voldoet aan het competentieprofiel of engageert zich om te voldoen aan het competentieprofiel.
 • De Bewegen Op Verwijzing coach engageert zich voor de andere taken beschreven in de engagementsverklaring en ondertekend door de Bewegen Op Verwijzing coach.

Huisartsen

 • Alle huisartsen in de betrokken regio zijn op voorhand geïnformeerd over het lokale Bewegen Op Verwijzing initiatief.
 • Er is een concreet plan om huisartsen regelmatig te informeren over en te motiveren voor Bewegen Op Verwijzing.

Toegankelijkheid voor kwetsbare doelgroepen

 • Er is een concreet plan met duidelijke kanalen om dezelfde verhouding (of hogere verhouding) VT deelnemers/totaal deelnemers te bereiken dan de verhouding VT totaal/totale populatie (in de eigen zorgregio).
 • Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Bewegen Op Verwijzing initiatief. Elementen die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld: voldoende lokale antennes, bereikbaarheid met openbaar vervoer, nabijheid van andere openbare dienstverlening, focus op buurten met hogere concentratie van kwetsbare groepen, de manier waarop de communicatie gebeurt tussen de Bewegen Op Verwijzing coach en de deelnemer, vermijden van financiële, psychosociale en socioculturele drempels …
 • Het vermijden van (indruk van) belangenvermenging, commercialisering en niet gezondheidsbevorderende beeldvorming, bijvoorbeeld: de coaching vindt niet plaats in een omgeving die in strijd is met de principes van een gezondheidsbevorderende omgeving (bv. reclame voor sportshakes ...).
 • De financiële toegankelijkheid van de Bewegen Op Verwijzing coach, bijvoorbeeld: afspraken over maximale eigen bijdrage voor de Bewegen Op Verwijzing coaching, eventueel organiseren van bijkomende tegemoetkoming voor bepaalde groepen ...
 • Er is een concreet en gericht plan om een toegankelijk en laagdrempelig beweegaanbod in de 4 beweegcontexten (vrije tijd, thuis, onderweg en werk) in kaart te brengen en te creëren. Zorgen voor voldoende aanbod dat aan de noden van de verschillende doelgroepen, waaronder inactieve en kwetsbare groepen met verhoogd risico op gezondheidsproblemen voldoet. Elementen die hierbij een rol spelen zijn: betaalbaar, bereikbaar, beschikbaar, begrijpbaar, bruikbaar, betrouwbaar, bekend en begripvol (8B'S).

Planning en uitvoering lokaal Bewegen Op Verwijzing initiatief

 • Er is een concreet en realistisch tijdsverloop van het project omschreven dat overeenkomt met de inhoud van de rest van het aanvraagdossier.
 • Elke lokale partner heeft een engagementsverklaring ingevuld met concrete taken en verantwoordelijkheden.
 • Elke lokale partner heeft zijn engagementsverklaring getekend.

Doelstelling en evaluatie

 • Het Bewegen Op Verwijzing initiatief heeft minstens SMART-doelstellingen geformuleerd over:
  • het beoogde bereik van mensen met VT;
  • het percentage doorverwijzende huisartsen;
  • het engagement van de lokale partners voor een kwaliteitsvolle uitvoering van de afgesproken taken;
  • het betrekken van de volledige zorgregio;
  • het laagdrempelig beweegaanbod in de 4 bewegingscontexten (vrije tijd, thuis, actief vervoer en werk) en
  • de verankering van Bewegen Op Verwijzing in de reguliere werking.
 • De manieren waarop de doelstellingen geëvalueerd zullen worden, zijn concreet beschreven.

Toezicht

Het Bewegen Op Verwijzing initiatief aanvaardt het toezicht door het Vlaams Instituut Gezond Leven en door de Vlaamse overheid. Het gunstig advies kan worden herzien op basis van dit toezicht. Het Bewegen Op Verwijzing initiatief deelt Gezond Leven op eigen initiatief alle wijzigingen mee in haar werking. Via een jaarverslag en jaarplanning geeft het Bewegen Op Verwijzing initiatief het Vlaams Instituut Gezond Leven de nodige informatie om de werking van het Bewegen Op Verwijzing initiatief te kunnen opvolgen.