Geen beleid zonder doelstellingen. Brainstorm nu over waar jullie naartoe willen.

Formuleren van doelstellingen

Brainstorm over alle mogelijke onderdelen van je beleid. "gezondheidscriterium voor cateraars", "elke jongere een actieve hobby", "niemand rookt op ons terrein", ... Zo verzamel je ideeën voor je doelstellingen. Ideeën hoeven in deze fase niet uitgewerkt of haalbaar te zijn. Uit deze enorme hoeveelheid input selecteer je enkele waarvan je concrete doelstellingen maakt. Die selectie baseer je best op jullie visie, de ingevulde gezondheidsmatrix, de vragenlijsten die je liet invullen, observaties, ... Voor extra input kan je contact opnemen met thematische experts, ...


De bedoeling is dat jullie doelstellingen bepalen die in de richting gaan van de ideale situatie én werkbaar zijn binnen de organisatie. In de thematische checklist(en) vind je de ideale situatie als stelling weergegeven. De formulering en keuze van doelstellingen bepaal je met het voltallige team. Heb je beslist? Communiceer dit dan duidelijk intern en extern.

“Van personeel en jongeren verwachten dat ze stoppen met roken, was voor ons nog iets te ambitieus. Met kleine doelen startten we om het roken te ontmoedigen. Zo planden we bv. om de rookruimte buiten minder gezellig te maken en met jongeren na te denken over roken in de studio's.”

Prioriteiten

Prioriteiten stel je op basis van verschillende factoren. Grijp terug naar jullie visie, wat jullie aangeven dat belangrijk is op het vlak van gezondheid. Hou ook rekening met de tijd en middelen die beschikbaar zijn. Maar misschien geef je ook prioriteit omdat een projectmedewerker of stagiair een bepaalde deskundigheid heeft?

Kies voor een mix van prioriteiten op korte en lange termijn. Een snelle succeservaring geeft namelijk de nodige energie om de langtermijnacties tot een goed einde te brengen. Bekijk ook welke acties eerst moeten uitgevoerd zijn vooraleer andere kunnen aangepakt worden. Afhankelijk van de organisatiecultuur, eventuele weerstanden … is het belangrijk af te wegen welk soort acties het best eerst wordt uitgevoerd: kan er meteen gestart worden met het opstellen van een beleidstekst of is er eerst nood aan het uitvoeren van een aantal kleine acties om meer draagvlak rond het thema te creëren?

De visietekst over gezonde voeding wordt pas opgesteld nadat we met de werkgroep een vorming over gezonde voeding hebben gevolgd. Zo kunnen we onze ideeën aftoetsen aan objectieve informatie.

Met doelstellingen die geordend zijn volgens prioriteit, maak je een jaarplanning en actieplan. Dit geeft structuur aan de werkgroepen. Beslis samen met de werkgroep wie verantwoordelijk wil zijn voor welke doelstelling en wie nog extra betrokken moet worden.

Je zorgt voor draagvlak voor de doelstellingen omdat je ze participatief doet ontstaan. Bovendien zijn ze gebaseerd op de gezondheidssituatie in jullie organisatie. Prioriteiten kunnen te maken hebben met de aanwezige deskundigheid, tijd en middelen.

Hulmiddelen om deze stap te doen slagen:

Check of je deze stap goed doorlopen hebt:

  • Zijn er SMART doelstellingen bepaald gelinkt aan de visie?
  • Heeft de organisatie prioriteiten bepaald?