Meten is weten, wordt vaak gezegd. Hoewel het logisch lijkt om de vinger aan de pols te houden en het effect van het actieplan veerkracht en welbevinden na te gaan, wordt deze stap vaak vergeten. Ondernemingen voorzien zelden middelen voor de evaluatie van activiteiten die het mentaal welbevinden en de veerkracht versterken. Want het is niet altijd duidelijk welk ‘meetbaar’ effect je kan verwachten. 

Nochtans is evaluatie een belangrijk onderdeel van het ontwerp en de uitvoering van het project. Evaluatie stelt je in staat om aan te tonen dat het actieplan werkt, dat het kwaliteitsvol is, en dat het effect heeft. Daarmee kan je de interesse van alle betrokkenen hernieuwen. Daarnaast kan je het belang van voortgezette investering bij het management opnieuw in de verf zetten.

Evaluatie dient ook om het actieplan bij te sturen en verbeteringen aan te brengen. De kwaliteit van het actieplan verbetert door regelmatig na te gaan wat werkt en wat beter kan, door te kijken of het actieplan uitgevoerd wordt zoals voorzien en voortdurend aandacht te hebben voor drempels en belemmerende en bevorderende factoren.

Evalueer niet alleen het effect van de acties, waarbij je rekening houdt met de beginsituatie en de concrete doelstellingen, maar ook de tevredenheid van de medewerkers en het proces

Tips

  • Wees duidelijk over wat je precies wil meten.
  • Hou het eenvoudig.
  • Gebruik de analyse van de beginsituatie om je evaluatie te richten. Bracht je de beginsituatie in kaart via een bestaand analyse-instrument of via de veerkrachttest? Dan kan je waarschijnlijk hetzelfde instrument gebruiken om te evalueren.
  • Stel duidelijke, concrete vragen. Focus op een beperkt aantal vragen. Evalueer activiteiten.
  • Betrek belanghebbenden bij de evaluatie voor verschillende inzichten en ideeën.

Maak een kort evaluatieverslag op, trek conclusies en stuur bij waar dat nodig is. Deel de resultaten met de werkgroep en sleutelfiguren (inclusief het management en het middenkader). Communiceer ook naar alle medewerkers (bv. via het intranet of het personeelsblad). 


Meer weten