Alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gamen en gokken

Enkele lessen rond gamen uit Vlucht naar Avatar in het lager onderwijs, de organisatie van een projectdag rond alcohol voor de 3e jaars met het toneelstuk Grenzen, het spelen van You Bet, een nascholing over praten over drugs in de klas… Het zijn allemaal waardevolle initiatieven die deel uit kunnen maken van een Drugbeleid op School. Maar wat is dat eigenlijk, een Drugbeleid op School?

Een Drugbeleid op School (kortweg DOS) biedt je een themaspecifieke uitwerking van het gezondheidsbeleid van je school. Een DOS kan gaan over alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en (problematisch) gamen. 

Met een DOS speel je in op alle aspecten van genotsmiddelengebruik op school: je werkt beleidsmatig en anticipeert op middelenproblemen en de gevolgen ervan. Je werkt regels en afspraken uit, je plant educatieve activiteiten met de leerlingen, je werkt een begeleidingsaanbod uit en je ontwikkelt een aantal omgevingsinterventies. 

Op die manier werk je met een DOS op een effectieve manier aan alcohol- en drugpreventie. In het lager onderwijs volstaat het om te werken aan een gezondheidsbeleid.

Ga nu aan de slag!

Vad Logo Tekst

het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) heeft verschillende materialen voor verschillende leeftijdsgroepen en doelgroepen in zowel het lager als secundair onderwijs.

Een DOS uitwerken voor je middelbare school kan je met behulp van de Gids voor een Drugbeleid op School. Met deze gids heb je een concreet stappenplan en methodieken in handen waarmee je zelfstandig aan de slag kan.

Wil je graag een objectief beeld van het middelengebruik van jouw leerlingen in het secundair onderwijs? Dat krijg je door deelname aan de VAD-leerlingenbevraging. Hiermee krijg je inzicht in het middelengebruik van je leerlingen en krijg je bovendien je input om je DOS te ontwikkelen, bij te sturen of te evalueren. 

De bevraging helpt om de situatie op het vlak van middelengebruik op te analyseren: wat is de prevalentie en frequentie van gebruik? Wat is de gemiddelde beginleeftijd? Wat zijn de motieven om wel of niet te gebruiken? Zijn er negatieve ervaringen en zo ja, welke? Wat weten de leerlingen over het schoolreglement, de procedures en het begeleidingsaanbod op school? Wat vinden ze van de sfeer op school? Wie zijn hun vertrouwensfiguren? Op basis van de resultaten kan je gerichte acties ondernemen, de dialoog op school bevorderen en evalueren of de doelstellingen worden bereikt.

Wens je graag ondersteuning, dan kan je een beroep doen op het CGG-preventiewerk tabak, alcohol en drugs. Zij helpen je graag met het uitwerken van een beleid, invullen van educatieve activiteiten, organiseren van nascholingen en projectdagen of met vragen die je hebt over alcohol en andere illegale drugs.

Wil je in de klas of met ouders rond alcohol, illegale drugs, gamen of gokken werken?

Naast de gids voor het DOS ontwikkelde VAD een uitgebreid aanbod van educatieve materialen. Materialen over alcohol en gamen voor het lager onderwijs vind je op www.vad.be.

Een beknopt overzicht van onze materialen voor secundaire scholen vind je in de gratis folder Alcohol- en drugpreventie op School, aan de slag of op www.vad.be.

Ouders informeren over tabak, alcohol, illegale drugs of gamen kan met de ouderavond ‘Als kleine kinderen groot worden’.