Je hebt de beginsituatie in kaart gebracht, de prioriteiten bepaald en de doelstellingen geformuleerd. Top! Een duurzaam en kwaliteitsvol beleid rond mentaal welbevinden en veerkracht omvat een evenwichtige mix van acties. In een volgende stap zal de werkgroep daarom een actieplan veerkracht en welbevinden uitwerken. Dat actieplan kan gekoppeld worden aan het globale preventieplan dat voorgesteld wordt op het CPBW of het jaaractieplan dat binnen hr wordt opgemaakt. 

Bedenk dat veel initiatieven die opgezet worden om het mentaal welbevinden en de veerkracht te versterken, ook medewerkers met geestelijke gezondheidsproblemen ondersteunen. Pas je zulke acties voor alle medewerkers toe? Dan heb je als extra voordeel dat ze medewerkers met psychische problemen helpen, zonder dat ze hun specifieke probleem bespreekbaar hoeven te maken. 

Verwerk uiteindelijk de acties in een helder plan zodat iedereen perfect op de hoogte is. Maak duidelijke en concrete afspraken met alle betrokkenen. Bepaal voor elke activiteit wie verantwoordelijk is, wat bereikt moet worden, waar, wanneer en hoe. Sta stil bij de vraag hoe je over je acties zal communiceren. Onduidelijke verantwoordelijkheden en een gebrek aan erkenning zijn ernstige bedreigingen voor een goede uitvoering.

Onthou daarbij dat een bescheiden plan, gedragen door heel wat mensen, meer resultaat boekt dan een ambitieus plan dat op weinig steun kan rekenen in het team.

Hou bij de uitwerking van het actieplan altijd rekening met evaluatie en zorg ervoor dat je actieplan een engagement bevat om de processen en de impact van de acties en activiteiten te meten.


Meer weten?

Verzeker de steun van het management

Leg het actieplan voor aan het management om steun voor de uitvoering te krijgen. Stel het rapport voor over de beginsituatie en de behoeften in de onderneming, de geselecteerde prioriteiten, de opgestelde doelen, en de daaraan gekoppelde acties en activiteiten. Zo wordt de steun van het management voor het actieplan bevestigd, en kunnen de nodige financiële en personeelsmiddelen vrijgemaakt worden. 

Gebruik dit moment om de belangrijke rol die het management speelt in de bekrachtiging van en de steun aan het beleid aan te scherpen. Vraag hen om de plannen openlijk te ondersteunen en er actief over te communiceren naar hun personeelsleden.

Enkele tips:

  • Lijn goed af wat de werkgroep zal brengen, op welke manier, en wie de woordvoerder van de werkgroep wordt. 
  • Toon aan hoe het beleid rond mentaal welbevinden en veerkracht past binnen het strategische plan van de onderneming, en hoe het actieplan bijdraagt tot de strategische doelen. Als een zorginstelling bijvoorbeeld ‘kwaliteitsvolle zorg’ opnam in haar doelen, toon dan aan hoe de plannen bijdragen tot verhoogde betrokkenheid in de onderneming, een stijging in bevlogenheid, meer mentaal welbevinden en veerkracht, en minder absenteïsme en presenteïsme.