De opmaak en implementatie van een rookbeleid doe je het best gestructureerd en stapsgewijs. Het zevenstappenplan ondersteunt je daarbij.

1. Creëer een draagvlak

Besteed vanaf de start tijd aan de creatie van een draagvlak voor het rookbeleid. Stel een werkgroep samen.  Afhankelijk van de grootte en aard van je onderneming kunnen de deelnemers uit verschillende niveaus en afdelingen komen: directieleden, afdelingshoofden, medewerkers van de personeelsdienst, humanresourcesmanagers, preventieadviseurs van de interne of externe preventiediensten, medewerkers van de dienst Communicatie … Bij voorkeur bestaat de werkgroep uit rokers, ex-rokers en niet-rokers. 

Informerende en sensibiliserende acties vormen een goed vertrekpunt om een draagvlak te creëren. Het is belangrijk om zo veel mogelijk mensen te overtuigen om mee te werken aan het rookbeleid. Iedereen moet weten dat (mee)roken je gezondheid kan schaden. Gezond Leven heeft een aantal materialen ontwikkeld die je daarvoor kan gebruiken. Probeer ook meteen de leidinggevenden en het management te betrekken. Zij kunnen het goede voorbeeld geven en zo anderen overtuigen.

2. Breng de beginsituatie in kaart

Niet iedereen rookt en niet iedereen wil stoppen met roken. Hoeveel medewerkers roken er? Op welke plaatsen wordt er veel gerookt? Hoe staan de leidinggevenden tegenover roken? Wat zijn de geldende afspraken? Zijn er al ooit rookstopacties ondernomen?

Een situatieschets helpt je om gericht actie te ondernemen, en versterkt ook het draagvlak. 

Breng de beginsituatie van de medewerkers én de onderneming in kaart

Breng de wensen, behoeften en mogelijkheden van je medewerkers én je onderneming in kaart. Dat is belangrijk. Zo herkennen medewerkers zich en voelen ze zich betrokken bij het project.

Beginsituatie medewerkers 

Stel vragen aan je medewerkers en bekijk welke wensen en behoeften zij hebben. Is er nog geen draagvlak? Dan kan je daar stapsgewijs aan werken.

Maak elke medewerker die wil stoppen bewust van zijn eigen rookgedrag. Als onderneming kan je motivatietesten of nicotineafhankelijkheidstesten uitdelen of samenwerken met een tabakoloog die met een CO-meter het CO-gehalte in de uitgeademde lucht in kaart brengt.

Wil je weten hoeveel mensen roken? Vraag dan de anonieme cijfers op bij je externe dienst voor preventie.

Beginsituatie onderneming

Breng je huidige acties in kaart. Dat kan met de gezondheidsmatrix. Ook deze vragen kunnen als leidraad dienen:

Educatie: 

 • Hangt er sensibiliserend materiaal op in je onderneming?
 • Heb je al infosessies georganiseerd over de verschillende mogelijkheden om te stoppen met roken?
 • Zijn de infosessies toegankelijk voor iedereen? Kunnen ook medewerkers uit een ploegenstelsel eraan deelnemen? 
 • Deel je de tips om te stoppen met roken of de voordelen ervan met je medewerkers, of hang je ze op in je onderneming?
 • Verscheen er al eens een interview met de CEO of een ex-roker op het intranet of in de bedrijfskrant? 
 • Informeert en sensibiliseert je bedrijfsarts of verpleegkundige rokers over de gevaren van (mee)roken? 
 • Heb je al eens een sensibiliserende actie georganiseerd tijdens de ‘Werelddag zonder tabak’ of tijdens een familiedag door bijvoorbeeld samen te werken met een tabakoloog die de CO in de uitgeademde lucht meet? 

Omgeving:

 • Ontmoedigden signalisatie of maatregelen zoals geen asbakken roken voor je eigen medewerkers en externen? 
 • Is je onderneming volledig rookvrij?  
 • Is er een aanspreekpunt voor medewerkers die vragen hebben over het rookbeleid?
 • Krijgen rokers na een stoppoging ondersteuning van bijvoorbeeld collega’s? 
 • Hebben (ex-)rokers een groepje om elkaar te steunen in hun strijd tegen de sigaret?
 • Zijn leidinggevenden/medewerkers zich bewust van hun voorbeeldfunctie om het rookbeleid mee vorm te geven? 

Regels en afspraken:

 • Is er een rookreglement? 
 • Is het voor je medewerkers duidelijk waar ze wel en niet mogen roken? 
 • Zijn de afspraken voor alle medewerkers die op kantoor of extern werken voldoende duidelijk?
 • Weten je medewerkers dat het rookverbod ook geldt in hun bedrijfswagen?
 • Is er budget voorzien om een rookbeleid uit te werken? Kunnen je medewerkers bijvoorbeeld gratis deelnemen aan infosessies of een groepscursus rookstop, of een terugbetaling van hun rookstopmedicatie genieten? 

Zorg en begeleiding:

 • Is er al een samenwerking met een tabakoloog?
 • Is er een samenwerking met een andere onderneming of lokale overheid om een groepscursus rookstop aan te bieden?
 • Is er een persoon of dienst binnen je onderneming die kan verwijzen naar het rookstopaanbod?

Info analyseren en verwerken

Heb je alle info verzameld? Dan kan je alle gegevens analyseren en verwerken. Die informatie kan je helpen bij de volgende stappen. 

3. Bepaal prioriteiten en doelstellingen

Wat wil je bereiken met je rookbeleid? Laat de werkgroep nu aan de slag gaan om op basis van de beginsituatie de fundamenten van het rookbeleid te leggen. Het is belangrijk om daarbij een visie en doelstellingen te bepalen, en de acties rond educatie, afspraken en regels, omgevingsinterventies en zorg en begeleiding uit te schrijven.

Maak de doelstellingen zo concreet mogelijk. Dan vergemakkelijkt de evaluatie.

Enkele voorbeelden:

 • We nemen duidelijke afspraken (waar en wanneer) over roken op in ons arbeidsreglement.
 • We zorgen ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van de afspraken over roken.
 • We laten de rookpunten verdwijnen.
 • Een x-aantal mensen nemen deel aan de infosessie.
 • Een x-aantal mensen zijn tevreden met de georganiseerde infosessie.
 • Een x-aantal mensen nemen deel aan de groepscursussen ‘stoppen met roken’.
 • Een x-aantal mensen zijn tevreden over de georganiseerde groepscursussen.
 • Een x-aantal mensen zijn na zes maanden gestopt met roken.

4. Werk acties uit

Tijd voor actie! Een goed rookbeleid omvat een mix van verschillende acties. Welke acties je plant, kies je op basis van je beginsituatie en doelen.

 Laat je inspireren door onze voorbeeldacties:

 Het belangrijkste is dat je tot een logisch en congruent geheel komt.

Hou er rekening mee dat niet iedereen interesse heeft om meteen te stoppen met roken. Ga dus ook op zoek naar laagdrempelige acties zoals een infosessie over mechanismen achter een rookverslaving en manieren om te stoppen met roken. Stimuleer medewerkers om deel te nemen door zo’n sessie tijdens de lunch of vlak na de werkuren te organiseren. 

Een wedstrijd of challenge organiseren werkt meestal ook. Spreek bijvoorbeeld met je medewerkers af dat als ze deelnemen aan een actie zoals ‘24 uur stoppen met roken’ of een vooropgesteld doel behalen, je onderneming dan een goed doel steunt of alle medewerkers beloont (met een gezond ontbijt bijvoorbeeld).

Een competitief element kan sommige medewerkers motiveren, maar andere net niet. Een beloning helpt om medewerkers te motiveren om de eerste stap te zetten. Maar overdrijf er niet mee. Uiteindelijk is het bedoeling dat medewerkers gemotiveerd zijn en willen stoppen met roken.

Heeft de werkgroep een voorstel uitgewerkt? Leg dat dan ter goedkeuring voor aan de betrokken instanties zoals de directie, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, de ondernemingsraad (als het arbeidsreglement aangepast wordt) en de syndicale delegatie.

Vraag de directie om openlijk steun te verlenen en de nodige financiële middelen te voorzien. Dat is een duidelijk signaal aan de medewerkers dat de directie achter het beleid staat.

5. Voer acties uit

Wil je je rookbeleid uitrollen? Stel dan een draaiboek op. Daarin neem je per activiteit op wat je nodig hebt om een activiteit uit te voeren en wie verantwoordelijk is voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging. 

Een goede communicatie is een van de succesfactoren voor een geslaagd rookbeleid. Rokers hebben vaak het gevoel dat ze in een hoekje staan. Lees meer over de succesfactoren van een goed rookbeleid.

6. Evalueer het rookbeleid en stuur bij

Volg je rookbeleid op en evalueer het op bepaalde tijdstippen. Zo weet de directie wat het rookbeleid heeft opgeleverd en zien je medewerkers het effect van een bepaalde actie. Evalueer niet alleen hoeveel mensen er gestopt zijn, maar ook de tevredenheid van de deelnemers, het proces en het totale rookbeleid. 

Maak een verslag en trek je conclusies. Stuur je rookbeleid bij als dat nodig is. Deel je resultaten met de werkgroep en het CPBW. En vergeet niet om de resultaten naar alle medewerkers te verspreiden via het intranet of in je personeelsblad. 

7. Veranker in je organisatiebeleid

Ga in gesprek met je medewerkers en pas je actieplan aan waar dat nodig is. Veranker het beleid door het thema regelmatig op te volgen in het CPBW of door groepscursussen ‘stoppen met roken’ op te nemen in het vormingsbeleid.  

Het rookbeleid mag geen eiland zijn maar moet echt deel uitmaken van het gezondheidsbeleid van je onderneming. Wanneer je acties opzet rond roken, kan je ook aandacht besteden aan voeding, beweging en mentaal welbevinden. Die thema’s zijn met elkaar verbonden. Zo voelen ex-rokers zich beter in hun vel, proeven ze beter, en zijn ze beter in conditie. Het gevolg? Ze voelen zich fitter en bewegen meer.
 
Leg daarom zo veel mogelijk links naar andere thema’s. Zo heeft Gezond Leven verschillende materialen en instrumenten uitgewerkt over mentaal welbevinden, voeding, beweging en sedentair gedrag.