Benieuwd hoe (on)gezond het binnenmilieu van jouw huis is? Laat een woningonderzoek uitvoeren! Want via het Binnenmilieubesluit van 2004 (uitvoeringsbesluit bij het Preventiedecreet van 2003) kan je bij de medisch milieukundigen van het Logo een onderzoek aanvragen naar het binnenmilieu van een woning of publiek toegankelijk gebouw.

Doelstelling

Het doel van een woningonderzoek is enkel en alleen de gezondheid van de bewoners te beschermen - en zo mogelijk te verbeteren - door

 • een risico-inschatting te maken van de impact van milieufactoren in het binnenmilieu op de gezondheid van de bewoner
 • advies te geven om de gezondheidseffecten te verminderen of weg te nemen

Het woningonderzoek heeft alleen nut als ook de bewoners hun gezondheid willen beschermen of verbeteren. 

Woningvervuiling

De medisch milieukundige biedt geen ondersteuning bij woningvervuiling: “de door de bewoners veroorzaakte hinder van stank en (on)gedierte, als gevolg van de aanwezigheid van grote hoeveelheden grof vuil, afval van etenswaren, menselijke en dierlijke uitwerpselen, en een (te) groot aantal huisdieren, of de combinatie hiervan”.

Huurder-verhuurder-conflict

Bij een huurder-verhuurder-conflict betekent het onderzoek van de medisch milieukundige zelden een meerwaarde.

Wachtlijst sociale woning

Het advies van de medisch milieukundige verleent geen hogere prioriteit op de wachtlijst voor een sociale woning.

Dienstverlening Agentschap Wonen

De dienstverlening van de medisch milieukundigen staat op geen enkele manier in relatie tot de dienstverlening van het Agentschap Wonen bij het onbewoonbaar of woonongeschikt verklaren van een woning.

Voorwaarden

 • De bewoners hebben gezondheidsklachten of lopen een potentieel gezondheidsrisico ten gevolge van verontreiniging van het binnenmilieu. Voorbeelden zijn: hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, misselijkheid, ademhalingsklachten, huiduitslag, irritatie van ogen, neus, keel…
 • De bewoner geeft zijn toestemming voor het onderzoek.
 • Voorafgaand gebeurt er een verkennend onderzoek door huisarts, wijkagent of sociaal werker OCMW...
 • Het onderzoek is kosteloos.
 • De gemotiveerde aanvraag wordt ingediend door één van deze diensten (vermeld in het Binnenmilieubesluit): 
  • gemeentebestuur
  • OCMW
  • gemeentelijke huisvestingsambtenaar
  • gewestelijke huisvestingsambtenaar
  • Vlaamse ambtenaar bevoegd voor het milieu
  • arts
  • verpleegkundige
  • maatschappelijk werker

Het is dus niet nuttig om de bewoner rechtstreeks naar de medisch milieukundige door te verwijzen.

Procedure

Stap 1: Indienen gemotiveerde aanvraag

Stuur het ingevulde standaard aanvraagformulier samen met de verslagen van het vooronderzoek naar de medisch milieukundige van het Logo. Vul dit formulier zo correct en volledig mogelijk in.

Stap 2: Beslissing

Op basis van de gemotiveerde aanvraag bepaalt de medisch milieukundige (in overleg met de lokale intermediairen en het Agentschap Zorg en Gezondheid, dienst Preventie) de verdere aanpak van het probleem. Vul daarom het formulier zo correct en volledig mogelijk in.

Stap 3: Woningonderzoek

In geval van een woningonderzoek, gebeurt er een visuele inspectie van de volledige woning of het publiek toegankelijke gebouw (en eventueel de nabije omgeving). De nadruk ligt vooral op bewonersgedrag en niet op bouwtechnische aspecten.

Stap 4: Advies

Een niet-bindend en onafhankelijk advies wordt bezorgd aan de bewoner en de aanvrager van het onderzoek. 

 • De medisch milieukundige kan de bewoners of de eigenaars niet verplichten om bepaalde maatregelen te nemen.
 • De medisch milieukundige doet noch een uitspraak over de verantwoordelijke van het binnenmilieuprobleem noch over wie moet instaan voor de aanpak of de kosten.

Meer weten?

Neem contact op met de medisch milieukundige van het Logo van je regio.

Logo Logos