Het is aan te raden om stapsgewijs te werk te gaan bij de opmaak en implementatie van een voedingsbeleid in je onderneming. Dit stappenplan helpt je daarmee.

Stap 1: Creëer een draagvlak

Besteed van bij het begin tijd aan de creatie van een draagvlak voor het voedingsbeleid. Stel een werkgroep samen en ga op zoek naar de juiste manier om alle sleutelfiguren te overtuigen van de meerwaarde die een voedingsbeleid op je onderneming heeft. Denk vanuit het perspectief van je medewerkers en focus je op wat hen drijft.

Informerende en sensibiliserende acties vormen een goed vertrekpunt om een draagvlak te creëren. Het is belangrijk om zo veel mogelijk mensen te overtuigen van het belang van gezonde voeding op het werk. Iedereen moet weten wat gezonde voeding is, en hoe je gezonder kan eten. Gezond Leven heeft een aantal materialen bij de voedingsdriehoek en andere acties ontwikkeld die je daarvoor kan gebruiken. Probeer ook meteen de leidinggevenden en het management te betrekken. Moedig hen aan om het goede voorbeeld te geven en zo anderen overtuigen.

Stap 2: Breng de beginsituatie in kaart

Is er een draagvlak voor een beleid rond gezonde voeding binnen je onderneming? Dan kan je écht van start gaan. Begin met de noden, behoeften en mogelijkheden van je medewerkers en onderneming in kaart te brengen. 

Stap 3: Bepaal prioriteiten en doelstellingen

Op basis van de analyse van de beginsituatie kan je bepalen wat je wil bereiken met je beleid rond gezonde voeding. Kies duidelijke prioriteiten en vertaal ze in concrete doelstellingen. Leg de lat niet te hoog! Vertrek vanuit de beginsituatie die je in stap 2 in kaart bracht. Kies haalbare doelen en stel een reële timing voorop.

Maak de doelstellingen zo concreet mogelijk. Zo kan je ze achteraf gemakkelijker evalueren. Bijvoorbeeld:

  • Een x-aantal mensen nemen deel aan de infosessie over de voedingsdriehoek.
  • Een x-aantal aantal deelnemers zijn tevreden over de georganiseerde infosessie over de voedingsdriehoek.
  • Tegen het einde van dit jaar is er een standaard aanbod aan fruit tijdens vergaderingen.
  • Vanaf volgende maand is er water ter beschikking op alle afdelingen.
  • Binnen twee jaar is het mogelijk om elke dag een volwaardige vegetarische maaltijd te kiezen in het bedrijfsrestaurant.
  • Tegen het einde van dit jaar is x procent van de medewerkers tevreden over het aanbod in het bedrijfsrestaurant.
  • Tegen x zijn er afspraken gemaakt met de leverancier van broodjes over de evenwichtige samenstelling van het aanbod.
  • Vanaf x zijn er duidelijke afspraken (waar en wanneer) over de middagpauze opgenomen in ons arbeidsreglement.

Stap 4: Werk acties uit

Tijd voor actie! Een duurzaam en kwaliteitsvol beleid rond gezonde voeding omvat een evenwichtige mix van acties. Welke acties je plant, kies je zelf op basis van je beginsituatie en doelen. Organiseer een brainstorm en toets daarna de gebrainstormde acties af met je bevindingen in de vorige stappen en met de wensen van je medewerkers. 

Niet iedereen heeft interesse om gezond te eten of is bereid om grote veranderingen te doen. Ga dus ook op zoek naar laagdrempelige acties en maak kiezen mogelijk. Leuke activiteiten in groep zijn aan te raden. Competitieve elementen in de activiteit motiveren sommige medewerkers om deel te nemen, maar andere helemaal niet. Beloningen of geschenkjes kunnen in het begin helpen om medewerkers te motiveren tot die eerste stap. Maar overdrijf zeker niet. Het is de bedoeling dat medewerkers gemotiveerd zijn en ‘zin’ blijven hebben om gezond te eten. Zo wordt het een gezonde gewoonte.

Probeer te komen tot een evenwichtige mix van acties waarin de belangrijkste strategieën vertegenwoordigd zijn. Laat je ook inspireren door onze voorbeeldacties:

Verwerk uiteindelijk de acties in een duidelijk actieplan zodat iedereen perfect op de hoogte is. 

Stap 5: Voer acties uit

Neem je actieplan en voer het uit. Bepaal per activiteit wat er nodig is voor een vlotte uitvoering. Leg vast wie de voorbereiding en de uitvoering doet en waak over de voortgang. 

Een goede communicatie is cruciaal. Vraag ook regelmatig feedback aan alle betrokkenen en stuur voortdurende bij waar dat nodig is.

Stap 6: Evalueer en stuur bij

Je moet je beleid opvolgen en op bepaalde tijdstippen evalueren. Zo weten het management en de medewerkers wat het beleid rond gezonde voeding opgeleverd heeft. Evalueer niet alleen het effect waarbij je rekening houdt met de beginsituatie en de concrete doelstellingen, maar ook de tevredenheid van de medewerkers en het proces. 

Heb je de beginsituatie in kaart gebracht via de checklists en testjes uit stap 2? Dan kan je waarschijnlijk dezelfde instrumenten gebruiken voor de evaluatie. 

Maak een kort verslag op, trek conclusies en stuur bij waar dat nodig is. Deel de resultaten met de werkgroep en sleutelfiguren. Communiceer hier ook over naar alle medewerkers (bv. via het intranet of het personeelsblad). 

Stap 7: Veranker in het organisatiebeleid

Schaaf het beleid telkens opnieuw bij en versterk voortdurend het draagvlak. Zorg dat de werkgroep actief blijft en probeer het voedingsbeleid te laten terugkomen op verschillende overlegmomenten in de onderneming. Vind aansluiting met andere bedrijfsprocessen zoals het hr- en preventiebeleid, en integreer gezonde voeding in de dagelijkse routines van je onderneming.

Het voedingsbeleid is geen eiland, maar moet echt deel uitmaken van het gezondheidsbeleid van je onderneming. Leg daarom zo veel mogelijk links naar andere thema’s. Zo heeft de voedingsdriehoek bijvoorbeeld een broertje: de bewegingsdriehoek. Als je acties opzet rond voeding, kan je ook aandacht besteden aan bewegen en lang stilzitten door de voedingsdriehoek en de bewegingsdriehoek aan elkaar te linken, en actieve werkvormen te gebruiken. Leg bijvoorbeeld ook het verband met mentale gezondheid. Zo hebben gezonde voeding en bewegen een positieve invloed op de geestelijke gezondheid en slaap van je medewerkers.